Оформлення генеральної (нотаріальній) довіреності. Виписки з цивільного кодексу рф

Виписки з цивільного кодексу РФ

Стаття 185. Довіреність

Video: Безвідклична довіреність як новела в цивільному законодавстві РФ

1. Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Письмове уповноваження на вчинення правочину представником може бути представлено яку представляють безпосередньо відповідному третій особі.

2. Довіреність на вчинення правочинів, що потребують нотаріальної форми, повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених законом.

3. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

 • довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальником такого закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
 • довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з`єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей та членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частини, з`єднання, установи або закладу;
 • довіреності осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі;
 • довіреності повнолітніх дієздатних громадян, які перебувають в установах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи або керівником (його заступником) відповідного органу соціального захисту населення.

Video: Відеовестнік ІРСОТ. Нова редакція ГК РФ. випуск 7

4. Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов`язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів громадян в банках і на отримання кореспонденції, в тому числі грошової і посилкової, може бути посвідчена організацією , в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

Довіреність на отримання представником громадянина його вкладу в банку, грошових коштів з його банківського рахунку, адресованої йому кореспонденції в організаціях зв`язку, а також на вчинення від імені громадянина інших угод, зазначених в абзаці першому цього пункту, може бути посвідчена відповідними банком або організацією зв`язку.
5. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом його керівника чи іншої особи, уповноваженої на це її установчими документами, з прикладенням печатки цієї організації.

Стаття 186. Строк довіреності

1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк у довіреності не вказаний, вона зберігає силу протягом року з дня її вчинення.

Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, незначна.

2. Засвідчена нотаріусом довіреність, що призначається для вчинення дій за кордоном і не містить вказівку про термін її дії, зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

Стаття 187. Передоручення

1. Особа, якій видана довіреність, повинна особисто вчиняти ті дії, на які вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення іншій особі, якщо уповноважена на це довіреністю або примушена до цього обставинами для охорони інтересів видала доручення.

2. Той, хто передав повноваження іншій особі повинен сповістити про це видав довіреність, і подати йому необхідні відомості про особу, якій передані повноваження. Невиконання цього обов`язку покладає на передав повноваження відповідальність за дії особи, якій він передав повноваження, як за свої власні.

3. Довіреність, що видається в порядку передоручення, повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених пунктом 4 статті 185 цього Кодексу.

4. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії довіреності, на підставі якої вона видана.

Стаття 188. Припинення довіреності

1. Дія довіреності припиняється внаслідок:

Video: Як оформити довіреність на отримання пенсії лежачому хворому

 • закінчення строку довіреності;
 • скасування довіреності особою, яка її видала;
 • відмови особи, якій видана довіреність;
 • припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність;
 • припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
 • смерті громадянина, який видав довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
 • смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.

2. Особа, яка видала довіреність, може у будь-який час скасувати довіреність або передоручення, а особа, якій довіреність видана, - відмовитися від неї. Угода про відмову від цього права недійсна.

3. З припиненням довіреності втрачає силу передоручення.

Стаття 189. Наслідки припинення довіреності

Video: Де можна оформити довіреність на отримання пенсії

1. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, зобов`язана сповістити про скасування особу, якій довіреність видана, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими видано довіреність. Такий же обов`язок покладається на правонаступників особи, яка видала довіреність, у випадках її припинення з підстав, передбачених у підпунктах 4 і 6 пункту 1 статті 188 цього Кодексу.

2. Права і обов`язки, що виникли в результаті дій особи, якій видана довіреність, до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення, зберігають силу для видав довіреність, і його правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася.

3. За припинення довіреності особа, якій вона видана, або її правонаступники повинні негайно повернути довіреність.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже