Федеральний закон про нові держ мита від 23.12.2009

27 грудня 2009 року N 374-ФЗ

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

прийнято

державною Думою

23 грудня 2009 року

схвалено

радою Федерації

25 грудня 2009 року

Стаття 1

Перше речення пункту 5 статті 45 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 31, ст. 3824- 1999 року, N 28, ст. 3487- 2004, N 27, ст. 2711- 2005, N 45, ст. 4585- 2006, N 31, ст. 3436- 2007, N 1, ст. 28- 2008, N 48, ст. 5500) доповнити словами ", якщо інше не передбачено цим Кодексом".

Стаття 2

Внести до глави 25.3 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 32, ст. 3340- 2004, N 45, ст. 4377- 2005, N 1, ст. 29, 30- N 30, ст. 3117- N 50, ст. 5246- N 52, ст. 5581- 2006, N 1, ст. 12- N 27, ст. 2881- N 31, ст. 3436- N 43, ст. 4412- 2007, N 1 , ст. 7- N 31, ст. 4013- N 46, ст. 5553- N 49, ст. 6071- 2008, N 52, ст. 6218, 6219, 6227- 2009 N 1, ст. 19- N 29 , ст. 3582, 3625- N 30, ст. 3735) такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1 статті 333.16 слово "копій," виключити;

2) у статті 333.18:

а) у пункті 1:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) при зверненні за видачею документів (їх дублікатів) - до видачі документів (їх дублікатів) ;";

в підпункті 6 слова "інших юридично" замінити словом "юридично", слова "інших документів" замінити словом "документів";

Підпункт "б" пункту 2 статті 2 вступає в силу після закінчення одного року з дня офіційного опублікування.

б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Державне мито не сплачується платником у разі внесення змін до виданий документ, спрямованих на виправлення помилок, допущених з вини органу і (або) посадової особи, яка здійснила видачу документа, при здійсненні цим органом і (або) посадовою особою юридично значущої дії.";

в) абзац другий пункту 3 після слів "з відміткою банку" доповнити словами "або відповідного територіального органу Федерального казначейства (іншого органу, який здійснює відкриття та ведення рахунків), в тому числі що виробляє розрахунки в електронній формі,";

г) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Перелік та форми документів, необхідних для здійснення юридично значимих дій, передбачених підпунктом 6 пункту 1 цієї статті, а також порядок їх подання встановлюються федеральними законами.";

3) пункт 1 статті 333.19 викласти в такій редакції:

"1. У справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, світовими суддями, державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) при подачі позовної заяви майнового характеру, що підлягає оцінці, при ціні позову:

до 20 000 рублів - 4 відсотка ціни позову, але не менше 400 рублів;

від 20 001 рубля до 100 000 рублів - 800 рублів плюс 3 відсотки суми, що перевищує 20 000 рублів;

від 100 001 рубля до 200 000 рублів - 3 200 рублів плюс 2 відсотки суми, що перевищує 100 000 рублів;

від 200 001 рубля до 1 000 000 рублів - 5 200 рублів плюс 1 відсоток суми, що перевищує 200 000 рублів;

понад 1 000 000 рублів - 13 200 рублів плюс 0,5 відсотка суми, що перевищує 1 000 000 рублів, але не більше 60 000 рублів;

2) при подачі заяви про винесення судового наказу - 50 відсотків розміру державного мита, яке справляється при подачі позовної заяви майнового характеру;

3) при подачі позовної заяви майнового характеру, що не підлягає оцінці, а також позовної заяви немайнового характеру:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 4 000 рублів;

4) при подачі наглядової скарги - в розмірі державного мита, що сплачується при поданні позовної заяви немайнового характеру;

5) при подачі позовної заяви про розірвання шлюбу - 400 рублів;

6) при подачі заяви про оскарження (повністю або частково) нормативних правових актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 3 000 рублів;

7) при подачі заяви про оскарження рішення або дії (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовців, які порушили права і свободи громадян або організацій, - 200 рублів;

8) при подачі заяви у справах окремого провадження - 200 рублів;

9) при подачі апеляційної скарги і (або) касаційної скарги - 50 відсотків розміру державного мита, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви немайнового характеру;

10) при подачі заяви про повторну видачу копій рішень, вироків, судових наказів, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, копій інших документів зі справи, які видаються судом, а також при подачі заяви про видачу дублікатів виконавчих документів - 4 рубля за одну сторінку документа, але не менше 40 рублів;

11) при подачі заяви про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейського суду - 1 500 рублів;

12) при подачі заяви про забезпечення позову, розглянутого в третейському суді, - 200 рублів;

13) при подачі заяви про скасування рішення третейського суду - 1 500 рублів;

14) при подачі заяви у справах про стягнення аліментів - 100 рублів. Якщо судом виноситься рішення про стягнення аліментів як на утримання дітей, так і на утримання позивача, розмір державного мита збільшується в два рази. ";

4) підпункт 14 пункту 1 статті 333.20 визнати таким, що втратив силу;

5) пункт 1 статті 333.21 викласти в такій редакції:

"1. У справах, що розглядаються в арбітражних судах, державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) при подачі позовної заяви майнового характеру, що підлягає оцінці, при ціні позову:

до 100 000 рублів - 4 відсотка ціни позову, але не менше 2 000 рублів;

від 100 001 рубля до 200 000 рублів - 4 000 рублів плюс 3 відсотки суми, що перевищує 100 000 рублів;

від 200 001 рубля до 1 000 000 рублів - 7 000 рублів плюс 2 відсотки суми, що перевищує 100 000 рублів;

від 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублів - 23 000 рублів плюс 1 відсоток суми, що перевищує 1 000 000 рублів;

понад 2 000 000 рублів - 33 000 рублів плюс 0,5 відсотка суми, що перевищує 2 000 000 рублів, але не більше 200 000 рублів;

2) при подачі позовної заяви по спорах, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів, а також у спорах про визнання угод недійсними - 4 000 рублів;

3) при подачі заяв про визнання нормативного правового акта нечинним, про визнання ненормативного правового акта недійсним і про визнання рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб незаконними:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 2 000 рублів;

4) при подачі інших позовних заяв немайнового характеру, в тому числі заяви про визнання права, заяви про присудження до виконання обов`язку в натурі, - 4 000 рублів;

5) при подачі заяви про визнання боржника неспроможним (банкрутом) - 4 000 рублів;

6) при подачі заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, - 2 000 рублів;

7) при подачі заяви про вступ у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору:

по спорах майнового характеру, якщо позов не підлягає оцінці, а також у спорах немайнового характеру - у розмірі державного мита, що сплачується при поданні позовної заяви немайнового характеру;

по спорах майнового характеру - у розмірі державного мита, що сплачується виходячи з оспорюваної третьою особою суми;

8) при подачі заяви про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішення третейського суду - 2 000 рублів;

9) при подачі заяви про забезпечення позову - 2 000 рублів;

10) при подачі заяви про скасування рішення третейського суду - 2 000 рублів;

11) при подачі заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду, іноземного арбітражного рішення - 2 000 рублів;

12) при подачі апеляційної скарги і (або) касаційної, наглядової скарги на рішення та (або) постанови арбітражного суду, а також на визначення суду про припинення провадження у справі, про залишення позовної заяви без розгляду, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейського суду, про відмову у видачі виконавчих листів - 50 відсотків розміру державного мита, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви немайнового характеру;

13) при подачі заяви про повторну видачу копій рішень, ухвал, постанов суду, копій інших документів зі справи, які видаються арбітражним судом, а також при подачі заяви про видачу дубліката виконавчого листа (в тому числі копій протоколів судового засідання) - 4 рубля за одну сторінку документа, але не менше 40 рублів. ";

6) пункт 1 статті 333.26 викласти в такій редакції:

"1. За державну реєстрацію актів цивільного стану та інші юридично значимі дії, що здійснюються органами реєстрації актів цивільного стану та іншими уповноваженими органами, державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) за державну реєстрацію укладення шлюбу, включаючи видачу свідоцтва, - 200 рублів;

2) за державну реєстрацію розірвання шлюбу, включаючи видачу свідоцтв:

при взаємній згоді подружжя, які мають спільних неповнолітніх дітей, - 400 рублів з кожного з подружжя;

при розірванні шлюбу в судовому порядку - 400 рублів з кожного з подружжя;

при розірванні шлюбу за заявою одного з подружжя у разі, якщо інший із подружжя визнаний судом безвісно відсутнім, недієздатним або засудженим за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки, - 200 рублів;

3) за державну реєстрацію встановлення батьківства, включаючи видачу свідоцтва про встановлення батьківства, - 200 рублів;

4) за державну реєстрацію зміни імені, що включає в себе прізвище, власне ім`я та (або) по батькові, включаючи видачу свідоцтва про зміну імені, - 1 000 рублів;

5) за внесення виправлень і змін до записів актів громадянського стану, включаючи видачу свідоцтв, - 400 рублів;

6) за видачу повторного свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану - 200 рублів;

7) за видачу фізичним особам довідок з архівів органів реєстрації актів цивільного стану та інших уповноважених органів - 100 рублів. ";

7) пункт 1 статті 333.28 викласти в такій редакції:

"1. За вчинення дій, пов`язаних з набуттям громадянства Російської Федерації або виходом з громадянства Російської Федерації, а також з в`їздом до Російської Федерації або виїздом з Російської Федерації, державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) за видачу паспорта, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, - 1 000 грн;

2) за видачу паспорта, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, що містить електронний носій інформації (паспорта нового покоління), - 2 500 рублів;

3) за видачу паспорта моряка, посвідчення особи моряка - 800 рублів;

4) за внесення змін до паспорта моряка, посвідчення особи моряка - 200 рублів;

5) за видачу паспорта, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, громадянину Російської Федерації у віці до 14 років - 300 грн;

6) за видачу паспорта, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, що містить електронний носій інформації (паспорта нового покоління), громадянину Російської Федерації у віці до 14 років - 1 200 рублів;

7) за внесення змін до паспорта, що засвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації, - 200 рублів;

8) за видачу проїзного документа біженця або продовження строку дії зазначеного документа - 200 рублів;

9) за видачу або продовження строку дії іноземному громадянину чи особі без громадянства, які тимчасово перебуває в Російській Федерації, візи для:

виїзду з Російської Федерації - 600 рублів;

виїзду з Російської Федерації та подальшого в`їзду в Російську Федерацію - 600 рублів;

багаторазового перетину Державного кордону Російської Федерації - 1 000 рублів;

10) за надання федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, рішення про видачу звичайної одноразової або дворазовою візи, що направляється в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації, - 400 рублів;

11) за надання федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, рішення про видачу звичайної багаторазової візи, що направляється в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації, - 600 рублів;

12) за внесення федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, змін в рішення про видачу візи - 200 рублів;

13) за переадресацію федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями закордонних справ, рішення про видачу візи в дипломатичних представництв або консульських установ Російської Федерації на прохання організації - 200 рублів;

14) за первинну реєстрацію організації в державному органі виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, або в його територіальному органі - 1 000 рублів;

15) за щорічну перереєстрацію організації в державному органі виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, або в його територіальному органі - 600 рублів;

16) за видачу, продовження строку дії та відновлення віз іноземним громадянам та особам без громадянства представництвами федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями закордонних справ, що знаходяться в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, - в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (в залежності від видів здійснюваних дій), але не більше 9 000 рублів за видачу, продовження строку дії та відновлення кожної візи;

17) за видачу запрошення на в`їзд в Російську Федерацію іноземних громадян або осіб без громадянства - 500 рублів за кожного запрошеного;

18) за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання іноземному громадянину чи особі без громадянства - 2 000 рублів;

19) за реєстрацію іноземного громадянина або особи без громадянства за місцем проживання в Російській Федерації - 200 рублів;

20) за постановку іноземного громадянина або особи без громадянства на облік за місцем перебування - 2 рубля за кожну добу перебування, але не більше 200 рублів;

21) за продовження терміну тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства - 2 рубля за кожну добу перебування, але не більше 600 рублів;

22) за видачу іноземному громадянину чи особі без громадянства дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації - 1 000 рублів;

23) за видачу дозволів на залучення і використання іноземних працівників - 6 000 рублів за кожного залученого іноземного працівника;

24) за видачу дозволу на роботу іноземному громадянину чи особі без громадянства - 2 000 рублів;

25) за прийом в громадянство Російської Федерації, відновлення в громадянство Російської Федерації, вихід з громадянства Російської Федерації, за посвідчення відомостей, що підтверджують наявність або відсутність громадянства Російської Федерації, - 2 000 рублів;

26) за видачу документів, необхідних для встановлення та (або) виплати трудової пенсії і (або) пенсії по державному пенсійному забезпеченню відповідно до пенсійним законодавством Російської Федерації, - 20 рублів за кожен документ. ";

8) у статті 333.29:

а) в пункті 4 цифри "1 - 2.1" замінити словами "1, 2, 5 і 6";

б) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) за видачу, продовження строку дії та відновлення у виняткових випадках віз іноземним громадянам та особам без громадянства представництвами федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями закордонних справ, що знаходяться в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, державне мито може бути сплачена в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату її сплати. ";

9) статтю 333.30 викласти в такій редакції:

"Стаття 333.30. Розміри державного мита за вчинення уповноваженим центральним органом виконавчої влади дій щодо державної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральної мікросхеми

1. При зверненні до уповноваженого федеральний орган виконавчої влади за вчиненням дій щодо державної реєстрації програми для електронних обчислювальних машин (далі - ЕОМ), бази даних і топології інтегральної мікросхеми державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) за державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми відповідно в Реєстрі програм для ЕОМ, Реєстрі баз даних і Реєстрі топологій інтегральних мікросхем, включаючи видачу заявнику свідоцтва про державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми, а також публікацію відомостей про зареєстровану програму для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми в офіційному бюлетені:

для організації - 2 600 рублів;

для фізичної особи посилання - 1 700 рублів;

2) за внесення змін до документів та матеріали до заявки на реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми до публікації в офіційному бюлетені - 700 рублів;

3) за внесення з ініціативи заявника змін до депоновані документи і матеріали та видачу заявнику нового свідоцтва про державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми до публікації в офіційному бюлетені:

для організації - 1 400 рублів;

для фізичної особи - 700 рублів;

4) за державну реєстрацію договору про відчуження виключного права на зареєстровану програму для ЕОМ чи базу даних, про відчуження або заставу виключного права на зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми, ліцензійного договору про надання права використання зареєстрованої топології інтегральної мікросхеми, а також за внесення змін до зазначених документи і їх державну реєстрацію - 3 000 рублів і додатково 1 500 рублів за кожну передбачену договором програму для ЕОМ, б азу даних і топологію інтегральної мікросхеми;

5) за державну реєстрацію переходу виключного права на зареєстровану програму для ЕОМ, бази даних і топологію інтегральної мікросхеми до інших осіб без договору - 500 грн;

6) за реєстрацію в Реєстрі програм для ЕОМ, Реєстрі баз даних і Реєстрі топологій інтегральних мікросхем відомостей про зміну власника виключного права на підставі зареєстрованого договору або іншого правовстановлюючого документа і за публікацію зазначених відомостей в офіційному бюлетені посилання - 1 600 рублів;

7) за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми - 800 рублів.

2. Якщо за вчиненням діяння, передбаченого пунктом 1 цієї статті, звертаються організації і фізичні особи, які є власниками прав виняткового права на програму для ЕОМ, бази даних і топологію інтегральної мікросхеми, розмір частки державного мита, що сплачується кожним платником, визначається пропорційно до кількості платників на підставі пункту 2 статті 333.18 цього Кодексу виходячи з встановлених розмірів для організацій і фізичних осіб. ";

10) пункт 1 статті 333.31 викласти в такій редакції:

"1. За вчинення дій уповноваженими державними установами при здійсненні федерального пробірного нагляду державне мито сплачується в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України в таких межах (в залежності від видів здійснюваних дій):

1) за випробування і клеймування ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів:

по золотим виробам - до 120 рублів за одну одиницю;

по срібним виробам - до 300 рублів за одну одиницю;

по платиновим виробам - до 120 рублів за одну одиницю;

по паладієвим виробам - до 120 рублів за одну одиницю;

2) за експертизу ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів, експертизу і гемологічну експертизу дорогоцінних каменів, за винятком випадків, передбачених підпунктами 3 і 4 цього пункту, - до 3 400 рублів за одну одиницю;

3) за виконувану уповноваженими державними установами для музеїв експертизу дорогоцінних металів, дорогоцінних і виробних каменів, а також вставок з різних матеріалів у виробах - до 50 рублів за одну одиницю;

4) за здійснення дій, зазначених у підпунктах 2 і 3 цього пункту, що проводяться на вимогу правоохоронних органів, - до 240 рублів за одну одиницю;

5) за проведення аналізу матеріалів, що містять дорогоцінні метали, - до 1 400 рублів за визначення одного елемента;

6) за проведення різних робіт - до 600 рублів за одну одиницю виміру. ";

11) пункт 1 статті 333.33 викласти в такій редакції:

"1. Державне мито сплачується в наступних розмірах:

1) за державну реєстрацію юридичної особи, за винятком державної реєстрації припинення юридичних осіб та (або) державній реєстрації політичних партій і регіональних відділень політичних партій, - 4 000 рублів;

2) за державну реєстрацію політичної партії, а також кожного регіонального відділення політичної партії - 2 000 грн;

3) за державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, а також за державну реєстрацію припинення юридичної особи, за винятком випадків, коли ліквідація юридичної особи здійснюється в порядку застосування процедури банкрутства, - 20 відсотків розміру державного мита, встановленого підпунктом 1 цього пункту ;

4) за внесення відомостей про некомерційну організацію в державний реєстр саморегулівних організацій (за включення некомерційної організації в Єдиний державний реєстр саморегулівних організацій) - 4 000 рублів;

5) за акредитацію філій іноземних організацій, що створюються на території Російської Федерації, - 120 000 рублів за кожну філію;

6) за державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця - 800 рублів;

7) за державну реєстрацію припинення фізичною особою діяльності в якості індивідуального підприємця - 20 відсотків розміру державного мита, встановленого підпунктом 6 цього пункту;

8) за повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця або свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - 20 відсотків розміру державного мита, сплаченого за державну реєстрацію;

9) за видачу свідоцтва про реєстрацію особи, що здійснює операції з прямогонним бензином, - 2 000 рублів;

10) за видачу свідоцтва про реєстрацію організації, що здійснює операції з денатурованим етиловим спиртом, - 2 000 рублів;

11) за державну реєстрацію засобів масової інформації, продукція яких призначена для поширення переважно на всій території Російської Федерації, за її межами, на територіях декількох суб`єктів Російської Федерації:

періодичного друкованого видання - 4 000 рублів;

інформаційного агентства - 4 800 рублів;

радіо-, теле-, відеопрограми, кінохронікальної програми, іншого засобу масової інформації - 6 000 рублів;

12) за державну реєстрацію засобів масової інформації, продукція яких призначена для поширення переважно на території суб`єкта Російської Федерації, району, міста, іншого населеного пункту, району в місті, мікрорайону:

періодичного друкованого видання - 2 000 рублів;

інформаційного агентства - 2 400 рублів;

радіо-, теле-, відеопрограми, кінохронікальної програми, інших засобів масової інформації - 3 000 рублів;

13) за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації - 200 рублів;

14) за внесення змін до свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації - 200 рублів;

15) за державну реєстрацію лікарських засобів - 4 000 рублів;

16) за реєстрацію іноземного громадянина і особи без громадянства, що проживає на території Російської Федерації, за місцем проживання - 200 рублів;

17) за видачу паспорта громадянина Російської Федерації - 200 рублів;

18) за видачу паспорта громадянина Російської Федерації замість втраченого або що стало непридатним - 500 рублів;

19) за державну реєстрацію договору про заставу транспортних засобів, включаючи видачу свідоцтва, - 1 000 рублів;

20) за видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію договору про заставу транспортних засобів замість втраченого або що стало непридатним - 500 рублів;

21) за державну реєстрацію прав на підприємство як майновий комплекс, договору про відчуження підприємства як майнового комплексу, а також обмежень (обтяжень) прав на підприємство як майновий комплекс - 0,1 відсотка вартості майна, майнових та інших прав, що входять до складу підприємства як майнового комплексу, але не більше 60 000 рублів;

22) за державну реєстрацію прав, обмежень (обтяжень) прав на нерухоме майно, договорів про відчуження нерухомого майна, за винятком юридично значущих дій, передбачених підпунктами 21, 23 - 26, 28 - 31 і 61 цього пункту:

для фізичних осіб - 1 000 рублів;

для організацій - 15 000 рублів;

23) за державну реєстрацію частки у праві спільної власності на спільне нерухоме майно в багатоквартирному будинку - 100 рублів;

24) за державну реєстрацію права власності фізичної особи на земельну ділянку, призначену для ведення особистого підсобного, дачного господарства, городництва, садівництва, індивідуального гаражного або індивідуального житлового будівництва, або на створюваний або створений на такій земельній ділянці об`єкт нерухомого майна - 200 рублів;

25) за державну реєстрацію прав, обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення, угод, на підставі яких обмежуються (обтяжуються) права на них, - 100 рублів;

26) за державну реєстрацію частки у праві спільної власності на земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення - 50 рублів;

27) за внесення змін до записів Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, за винятком юридично значущих дій, передбачених підпунктом 32 цього пункту:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 600 рублів;

28) за державну реєстрацію:

договору про іпотеку, включаючи внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про іпотеку як обтяження прав на нерухоме майно:

для фізичних осіб - 1 000 рублів;

для організацій - 4 000 рублів;

угоди про зміну або про розірвання договору про іпотеку, включаючи внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 600 рублів.

У разі, якщо договір про іпотеку або договір, що включає угоду про іпотеку, що забезпечує виконання зобов`язання, за винятком договору, що тягне виникнення іпотеки на підставі закону, укладений між фізичною особою та юридичною особою, державне мито за юридично значимі дії, передбачені цим підпунктом, стягується в розмірі, встановленому для фізичних осіб;

29) за державну реєстрацію:

зміни заставодержателя внаслідок відступлення прав за основним зобов`язанням, забезпеченим іпотекою, або за договором про іпотеку, в тому числі угоди по поступку прав вимоги, включаючи внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про іпотеку, що здійснюється при зміні заставодержателя, - 1000 рублів;

зміни власника заставної, в тому числі угоди по поступку прав вимоги, включаючи внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про іпотеку, що здійснюється при зміні власника заставної, - 200 рублів;

30) за державну реєстрацію:

договору участі в пайовому будівництві:

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 4 000 рублів;

угоди про зміну або про розірвання договору участі в пайовому будівництві, поступки прав вимоги за договором участі в пайовому будівництві, включаючи внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, - 200 рублів;

31) за державну реєстрацію сервітутів:

в інтересах фізичних осіб - 1 000 рублів;

в інтересах організацій - 4 000 рублів;

32) за внесення змін і доповнень в реєстраційну запис про іпотеку - 200 рублів;

33) за повторну видачу правовласникам свідоцтва про державну реєстрацію права на нерухоме майно (замість загубленого, що стало непридатним, в зв`язку з внесенням в міститься в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним запис про право змін, в тому числі з виправленням в даному записі технічної помилки, за винятком помилок, допущених з вини органу, що здійснює кадастровий облік, ведення державного кадастру нерухомості та державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним):

для фізичних осіб - 200 грн;

для організацій - 600 рублів;

34) за право вивезення:

культурних цінностей, створених понад 50 років тому, - 10 відсотків вартості вивезених культурних цінностей, якщо інше не передбачено цим пунктом;

культурних цінностей, створених понад 100 років тому і ввезених на територію Російської Федерації після 1 серпня 2009 року, - 5 відсотків вартості вивезених культурних цінностей, але не більше 1 000 000 рублів;

культурних цінностей, створених 50 років тому і менш, - 5 відсотків вартості вивезених культурних цінностей;

предметів колекціонування по палеонтології - 10 відсотків вартості вивезених культурних цінностей;

предметів колекціонування з мінералогії - 5 відсотків вартості вивезених культурних цінностей;

35) за право тимчасового вивезення культурних цінностей - 0,01 відсотка страхової вартості тимчасово вивозяться культурних цінностей;

36) за державну реєстрацію транспортних засобів та вчинення інших реєстраційних дій, пов`язаних:

з видачею державних реєстраційних знаків на автомобілі, в тому числі замість втрачених або прийшли в непридатність, - 1 500 рублів;

з видачею державних реєстраційних знаків на мототранспортних засобів, причепи, трактори, самохідні дорожньо-будівельні та інші самохідні машини, в тому числі замість втрачених або прийшли в непридатність, - 1 000 рублів;

з видачею паспорта транспортного засобу, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 500 рублів;

з видачею свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 300 рублів;

37) за тимчасову реєстрацію раніше зареєстрованих транспортних засобів за місцем їх перебування - 200 рублів;

38) за внесення змін до виданий раніше паспорт транспортного засобу - 200 рублів;

39) за видачу державних реєстраційних знаків транспортних засобів "Транзит", у тому числі замість втрачених або прийшли в непридатність:

виготовляються з витратних матеріалів на металевій основі, на автомобілі - 1 000 рублів;

виготовляються з витратних матеріалів на металевій основі, на мототранспортних засобів, причепи, трактори, самохідні дорожньо-будівельні та інші самохідні машини - 500 рублів;

виготовляються з витратних матеріалів на паперовій основі, - 100 рублів;

40) за видачу свідоцтва на вивільнилися номерний агрегат, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 200 рублів;

41) за видачу талона про проходження державного технічного огляду, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 300 рублів;

42) за видачу міжнародного сертифіката технічного огляду, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 300 рублів;

43) за видачу національного посвідчення водія, посвідчення тракториста-машиніста (тракториста), в тому числі замість втраченого або що стало непридатним:

виготовляється з витратних матеріалів на паперовій основі, - 400 рублів;

виготовляється з витратних матеріалів на пластиковій основі, - 800 рублів;

44) за видачу міжнародного посвідчення водія, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 1 000 рублів;

45) за видачу тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 500 рублів;

46) за видачу свідоцтва про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, в тому числі замість втраченого або що стало непридатним, - 500 рублів;

47) за видачу навчальним закладам свідоцтв про відповідність вимогам обладнання та оснащеності освітнього процесу для розгляду питання відповідними органами про акредитацію і про видачу зазначеним установам ліцензій на право підготовки трактористів і машиністів самохідних машин - 1 000 рублів;

48) за проставлення апостиля - 1 500 рублів за кожен документ;

49) за видачу свідоцтва про визнання і про встановлення еквівалентності документа іноземної держави про освіту, про вчений ступінь і вчене звання - 4 000 рублів;

50) за видачу дубліката свідоцтва про визнання і про встановлення еквівалентності документа іноземної держави про освіту, про вчений ступінь і вчене звання - 200 рублів;

51) за легалізацію документів - 200 рублів за кожен документ;

52) за витребування документів з території іноземних держав - 200 рублів за кожен документ;

53) за вчинення уповноваженим органом дій, пов`язаних з державною реєстрацією випусків (додаткових випусків) емісійних цінних паперів:

за державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, що розміщуються шляхом підписки, - 0,2 відсотка номінальної суми випуску (додаткового випуску), але не більше 200 000 рублів;

за державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, що розміщуються іншими способами, за винятком підписки, - 20 000 рублів;

за державну реєстрацію звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, за винятком випадку реєстрації такого звіту одночасно з державною реєстрацією випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, - 20 000 рублів;

за реєстрацію проспекту цінних паперів (у разі, якщо державна реєстрація випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів не супроводжувалася реєстрацією їх проспекту) - 20 000 рублів;

за державну реєстрацію випуску російських депозитарних розписок, випуску (додаткового випуску) опціонів емітента - 200 000 рублів;

за державну реєстрацію проспекту російських депозитарних розписок, опціонів емітента (в разі, якщо державна реєстрація випуску російських депозитарних розписок, випуску (додаткового випуску) опціонів емітента не супроводжувалася реєстрацією їх проспекту) - 20 000 рублів;

за державну реєстрацію змін, що вносяться до рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів і (або) в їх проспект, - 20 000 рублів;

54) за вчинення уповноваженим органом дій, пов`язаних з реєстрацією пенсійних і страхових правил недержавних пенсійних фондів:

за реєстрацію пенсійних і страхових правил недержавного пенсійного фонду - 2 000 рублів;

за реєстрацію змін, що вносяться до пенсійних і страхових правила недержавного пенсійного фонду, - 1 000 рублів;

Video: Принципи побудови системи державної служби

55) за вчинення наступних дій:

за видачу дозволу на розміщення і (або) звернення емісійних цінних паперів російських емітентів за межами Російської Федерації, в тому числі за допомогою розміщення відповідно до іноземним правом цінних паперів іноземних емітентів, що засвідчують права щодо емісійних цінних паперів російських емітентів, - 20 000 рублів;

за видачу дозволу, що підтверджує статус саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівної організації керуючих компаній акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів, - 20 000 рублів;

56) за вчинення реєстраційних дій, пов`язаних з пайовими інвестиційними фондами:

за реєстрацію правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом - 60 000 рублів;

за реєстрацію змін, внесених до правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, - 10 000 рублів;

57) за вчинення реєстраційних дій, пов`язаних із здійсненням діяльності на ринку цінних паперів:

за реєстрацію змін, що вносяться до документів організатора торгівлі на ринку цінних паперів, фондовій біржі, в правила здійснення клірингової діяльності, - 20 000 рублів;

за реєстрацію регламенту спеціалізованого депозитарію іпотечного покриття, акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів, спеціалізованого депозитарію, який обслуговує засоби пенсійних накопичень, переданих недержавним пенсійним фондам, які здійснюють діяльність в якості страховика по обов`язковому пенсійному страхуванню, або регламенту спеціалізованого депозитарію, який обслуговує засоби пенсійних накопичень, переданих Пенсійним фондом Р Російсько Федерації приватним керуючим компаніям і державної управляючої компанії, або регламенту спеціалізованого депозитарію, який обслуговує накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців, - 10 000 рублів;

за реєстрацію змін, внесених до регламенту спеціалізованого депозитарію іпотечного покриття, акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів, спеціалізованого депозитарію, який обслуговує засоби пенсійних накопичень, переданих недержавним пенсійним фондам, які здійснюють діяльність в якості страховика по обов`язковому пенсійному страхуванню, або в регламент спеціалізованого депозитарію, який обслуговує засоби пенсійних накопичень, передані х Пенсійним фондом Російської Федерації приватним керуючим компаніям і державної управляючої компанії, або в регламент спеціалізованого депозитарію, який обслуговує накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців, - 2 000 рублів;

за реєстрацію правил ведення реєстру власників інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів - 10 000 рублів;

за реєстрацію змін, внесених до правил ведення реєстру власників інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, - 2 000 рублів;

за реєстрацію правил організації та здійснення внутрішнього контролю керуючої компанії, спеціалізованого депозитарію і недержавного пенсійного фонду - 10 000 рублів;

за реєстрацію змін, внесених до правил організації та здійснення внутрішнього контролю керуючої компанії, спеціалізованого депозитарію і недержавного пенсійного фонду, - 2 000 рублів;

58) за надання:

ліцензії на здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, ліцензії фондової біржі, ліцензії на здійснення клірингової діяльності - 200 000 рублів за кожну ліцензію;

ліцензії на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами, ліцензії на здійснення діяльності спеціалізованого депозитарію інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів - 20 000 рублів за кожну ліцензію;

ліцензії на здійснення інших видів діяльності (професійної діяльності) на ринку цінних паперів - 20 000 рублів за кожну ліцензію;

59) за державну реєстрацію в Державному судновому реєстрі, судновий книзі або бербоут-чартерному реєстрі:

морських суден - 6 000 рублів;

суден внутрішнього плавання - 2 000 рублів;

суден змішаного (річка - море) плавання - 3 000 рублів;

прогулянкових суден, в тому числі парусних, пасажиромісткістю не більше 12 осіб незалежно від потужності головних двигунів і місткості, які використовуються в цілях мореплавання, - 1 000 рублів;

катерів з головними двигунами потужністю менше 55 кВт, моторних човнів з підвісними моторами потужністю понад 10 к.с., водних мотоциклів (гідроциклів), несамохідних суден місткістю менше 80 тонн - 500 рублів;

моторних човнів з підвісними моторами потужністю до 10 к.с, гребних човнів, байдарок, надувних безмоторних судів - 100 рублів;

60) за державну реєстрацію змін, внесених до Державного суднового реєстру, суднову книгу або бербоут-чартерний реєстр щодо:

морських суден, - 1 200 рублів;

суден внутрішнього плавання, - 500 рублів;

суден змішаного (річка - море) плавання, - 600 рублів;

маломірних суден, - 100 рублів;

61) за видачу свідоцтва про право власності, за державну реєстрацію обмежень (обтяжень) прав на:

морське судно - 6 000 рублів;

судно внутрішнього плавання - 2 000 рублів;

судно змішаного (річка - море) плавання - 3 000 рублів;

маломірне судно - 500 рублів;

62) за видачу свідоцтва про право плавання під Державним прапором Російської Федерації:

морських суден - 6 000 рублів;

суден внутрішнього плавання - 2 000 рублів;

суден змішаного (річка - море) плавання - 3 000 рублів;

63) за видачу документа, що підтверджує придатність маломірного судна до плавання, - 60 рублів;

64) за видачу лоцманського посвідчення - 200 рублів;

65) за видачу свідоцтва про придатність судна до плавання - 200 рублів;

66) за видачу судового квитка - 500 рублів, за винятком видачі судового квитка на маломірне судно-за видачу судового квитка на маломірне судно - 100 рублів;

67) за видачу дубліката судового квитка на маломірне судно замість втраченого або що стало непридатним - 100 рублів;

68) за заміну посвідчення на право керування маломірним судном - 400 рублів;

69) за видачу дозволу на суднову радіостанцію або на бортову радіостанцію - 2 000 рублів;

70) за видачу судового санітарного свідоцтва про право плавання - 1 000 рублів;

71) за право використання найменувань "Росія", "Російська Федерація" і утворених на їх основі слів і словосполучень в найменуваннях юридичних осіб - 50 000 рублів;

72) за наступні дії, вчинені уповноваженими органами при проведенні атестації у випадках, якщо така атестація передбачена законодавством Російської Федерації:

видачу атестата, свідоцтва або іншого документа, що підтверджує рівень кваліфікації, - 800 рублів;

внесення змін до атестат, свідоцтво або інший документ, що підтверджує рівень кваліфікації, в зв`язку зі зміною прізвища, імені, по батькові - 200 рублів;

видачу дубліката атестата, свідоцтва або іншого документа, що підтверджує рівень кваліфікації, в зв`язку з його втратою - 800 рублів;

продовження (поновлення) дії атестата, свідоцтва або іншого документа, що підтверджує рівень кваліфікації, у випадках, передбачених законодавством, - 400 рублів;

73) за видачу документа про акредитацію (державної акредитації) організацій, за винятком дій, зазначених у підпунктах 74 і 75 цього пункту, - 3 000 рублів;

74) за акредитацію організацій, що здійснюють атестацію фізичних осіб в сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів у формі прийому кваліфікаційних іспитів і видачі кваліфікаційних атестатів, - 60 000 рублів;

75) за видачу документа про акредитацію організацій і індивідуальних підприємців на виконання робіт і (або) надання послуг в галузі технічного регулювання та забезпечення єдності вимірювань - 2 000 рублів;

76) за видачу свідоцтва про затвердження типу стандартних зразків або типу засобів вимірювальної техніки - 1 000 рублів;

77) за видачу дубліката документа, що підтверджує акредитацію (державну акредитацію), - 200 рублів;

78) за видачу дозволу:

на транскордонне переміщення небезпечних відходів - 10 відсотків суми договору на транскордонне переміщення небезпечних відходів, але не менше 200 000 рублів;

на транскордонне переміщення озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції - 10 відсотків суми договору на поставку озоноруйнуючих речовин і містить їх продукції, але не менше 100 000 рублів;

на ввезення на територію Російської Федерації отруйних речовин - 10 відсотків суми договору на ввезення отруйних речовин, але не менше 200 000 рублів;

79) за видачу дозволів на вивезення з території Російської Федерації, а також на ввезення на територію Російської Федерації видів тварин і рослин, їх частин чи похідних, що підпадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 2 000 рублів;

80) за державну реєстрацію повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден Російської Федерації:

повітряних суден I класу - 4 000 рублів;

повітряних суден II і III класу - 3 000 рублів;

повітряних суден IV класу - 2 000 рублів;

81) за державну реєстрацію у відповідних державних реєстрах:

цивільного аеродрому класу А, Б, В - 80 000 рублів;

цивільного аеродрому класу Г, Д, Е - 40 000 рублів;

аеропорту - 10 000 рублів;

82) за продовження термінів дії свідоцтва про державну реєстрацію та придатності аеропортів і цивільних аеродромів до експлуатації - 50 відсотків розміру державного мита, сплаченого за державну реєстрацію;

83) за реєстрацію систем світлосигнального обладнання з вогнями високої або малої інтенсивності, а також за продовження термінів дії посвідчення придатності до експлуатації зазначеного світлосигнального обладнання:

з вогнями високої інтенсивності - 10 000 рублів;

з вогнями малої інтенсивності - 1 400 рублів;

84) за внесення змін до державних реєстрів, зазначені в підпунктах 80 і 81 цього пункту, а також в посвідчення придатності до експлуатації обладнання, зазначеного в підпункті 83 цього пункту, - 200 рублів;

85) за державну реєстрацію основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту і (або) алкогольної продукції - 10 000 рублів за одиницю основного технологічного обладнання;

86) за державну реєстрацію нового харчового продукту, матеріалу, вироби - 3 000 рублів;

87) за державну реєстрацію окремого виду продукції, що становить потенційну небезпеку для людини, а також виду продукції, вперше ввозиться на територію Російської Федерації, - 3 000 рублів;

88) за внесення змін до свідоцтва про державну реєстрацію, передбаченої підпунктами 85 - 87 цього пункту, - 200 рублів;

89) за розгляд клопотання, передбаченого антимонопольним законодавством, - 20 000 рублів;

90) за розгляд клопотання, передбаченого законодавством про природні монополії, - 10 000 рублів;

91) за видачу прокатного посвідчення на кіно- і відеофільми - 2 000 рублів;

92) за наступні дії уповноважених органів, пов`язані з ліцензуванням, за винятком дій, зазначених у підпунктах 93 - 95, 110 цього пункту:

надання ліцензії - 2 600 рублів;

переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, - 200 рублів;

видача дубліката, що підтверджує наявність ліцензії, - 200 рублів;

продовження терміну дії ліцензії - 200 рублів;

93) за надання ліцензії на здійснення банківських операцій при створенні банку - 0,1 відсотка заявленого статутного капіталу створюваного банку, але не більше 80 000 рублів;

94) за наступні дії уповноважених органів, пов`язані з ліцензуванням діяльності з виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції:

надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання виробленого етилового спирту (в тому числі денатурованого) - 6 000 000 рублів;

надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання виробленої алкогольної продукції (за винятком вина) - 6 000 000 рублів;

надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання виробленого вина - 500 000 рублів;

надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання виробленої спиртовмісної харчової продукції - 500 000 рублів;

надання ліцензії на виробництво, зберігання і постачання виробленої спиртовмісної нехарчової продукції (в тому числі денатурированной) - 500 000 рублів;

надання ліцензії на закупівлю, зберігання і постачання алкогольної продукції - 500 000 рублів;

надання ліцензії на зберігання етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції - 500 000 рублів;

надання ліцензії на закупівлю, зберігання і постачання спиртовмісної продукції - 500 000 рублів;

переоформлення ліцензії при реорганізації юридичної особи (за винятком реорганізації юридичних осіб у формі злиття і при наявності на дату державної реєстрації правонаступника реорганізованих юридичних осіб у кожного бере участь юридичної особи ліцензії на здійснення одного і того ж виду діяльності) - в розмірі, встановленому цим підпунктом для надання відповідного виду ліцензії;

переоформлення ліцензії при реорганізації юридичних осіб у формі злиття і при наявності на дату державної реєстрації правонаступника реорганізованих юридичних осіб у кожного бере участь юридичної особи ліцензії на здійснення одного і того ж виду діяльності - 2 000 рублів;

переоформлення ліцензії у зв`язку зі зміною найменування юридичної особи (без його реорганізації), його місцезнаходження або зазначеного в ліцензії місця здійснення діяльності або інших згаданих у ліцензії даних, а також у зв`язку з втратою ліцензії - в розмірі 2 000 рублів;

продовження терміну дії ліцензії - в розмірі, встановленому цим підпунктом для надання відповідного виду ліцензії;

Video: Останній цвях в кришку труни для малого бізнесу в РФ. ФЗ №54

надання ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції - 40 000 рублів за кожен рік терміну дії ліцензії;

95) за наступні дії уповноважених органів, пов`язані з ліцензуванням діяльності на право ведення робіт в області використання атомної енергії:

надання ліцензії на розміщення, спорудження, експлуатацію та виведення з експлуатації ядерних установок - 20 000 рублів;

надання ліцензії на розміщення, спорудження, експлуатацію та виведення з експлуатації радіаційного джерела, на поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами, в тому числі при розвідці і видобутку уранових руд, при виробництві, використанні, переробці, транспортуванні і зберіганні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, на поводження з радіоактивними відходами під час їх зберігання, переробки, транспортування та захоронення, на конструювання і виготовлення обладнання для ядерних установок, радіаційних источни ів, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховищ радіоактивних відходів - 10 000 рублів;

надання ліцензії на розміщення, спорудження, експлуатацію та виведення з експлуатації пункту зберігання, на проектування і конструювання ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховищ радіоактивних відходів - 15 000 рублів;

надання ліцензії на використання ядерних матеріалів і (або) радіоактивних речовин при проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, на проведення експертизи проектної, конструкторської, технологічної документації та документів, що обгрунтовують забезпечення ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховищ радіоактивних відходів, на діяльність по поводженню з ядерними матеріалами, радіоактивними речовин ами і відходами - 5 000 рублів;

переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, - 1 000 рублів;

видача дубліката документа, що підтверджує наявність ліцензії, - 200 рублів;

продовження терміну дії документа, що підтверджує наявність ліцензії, - 200 рублів;

96) за надання дозволу на видобуток об`єктів тваринного світу - 400 рублів;

97) за надання дозволу на видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів:

для організації - 500 рублів;

для фізичної особи - 200 грн;

98) за видачу дубліката дозволу на видобуток об`єктів тваринного світу - 200 рублів;

99) за внесення змін до дозволу на видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів:

для організації - 200 рублів;

для фізичної особи - 100 грн;

100) за державну реєстрацію найменувань етилового спирту і спиртовмісних розчинів з нехарчової сировини, етилового спирту з харчової сировини, алкогольної і алкогольсодержащей харчової продукції та іншої спиртовмісної продукції, спиртовмісної парфюмерно-косметичної продукції (засобів) - 2 000 рублів;

101) за державну реєстрацію виробів медичного призначення і медичної техніки - 3 000 рублів;

102) за державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин - 3 000 рублів;

103) за внесення змін до свідоцтва про державну реєстрацію, передбаченої підпунктами 15, 100 - 102 цього пункту, - 200 рублів;

104) за видачу документа про відповідність вимогам обов`язкової сертифікації в цивільній авіації - 400 рублів;

105) за видачу дозволу на встановлення рекламної конструкції - 3 000 рублів;

106) за отримання ресурсу нумерації оператором зв`язку:

за один телефонний номер з плану нумерації сьомий зони всесвітньої нумерації для телефонної мережі зв`язку загального користування, за винятком виділення нумерації з кодів доступу до послуг електрозв`язку, - 20 рублів;

за один код ідентифікації мереж рухомого радіотелефонного зв`язку та рухомого радіозв`язку з ресурсу нумерації кодів ідентифікації мереж зв`язку, їх елементів і кінцевого обладнання - 2 000 000 рублів;

за один номер з кодів доступу до послуг електрозв`язку з плану нумерації сьомий зони всесвітньої нумерації для телефонної мережі зв`язку загального користування - 20 000 рублів;

за один номер з плану нумерації виділеної мережі єдиної мережі електрозв`язку Російської Федерації - 20 рублів;

за один магістральний маршрутний індекс вузлів телеграфних мереж - 20 000 рублів;

за один код ідентифікації мережі передачі даних - 20 000 рублів;

за один код ідентифікації вузлових елементів і кінцевого обладнання з ресурсу нумерації кодів пунктів мережі сигналізації ОКС N 7 для фіксованого телефонного зв`язку, рухомого радіотелефонного зв`язку, рухомого радіозв`язку та супутникового рухомого радіозв`язку в міжнародному індикаторі - 200 000 рублів;

за один код ідентифікації вузлових елементів і кінцевого обладнання з ресурсу нумерації кодів пунктів мережі сигналізації ОКС N 7 для фіксованого телефонного зв`язку, рухомого радіотелефонного зв`язку, рухомого радіозв`язку та супутникового рухомого радіозв`язку в міжміському індикаторі - 20 000 рублів;

за один код ідентифікації вузлових елементів і кінцевого обладнання з ресурсу нумерації кодів пунктів мережі сигналізації ОКС N 7 для фіксованого телефонного зв`язку, рухомого радіотелефонного зв`язку, рухомого радіозв`язку та супутникового рухомого радіозв`язку в місцевому індикаторі - 2 000 рублів;

107) за реєстрацію декларації про відповідність вимогам засобів зв`язку і послуг зв`язку - 2 000 рублів;

108) за реєстрацію суден у Російському міжнародний реєстр суден:

при валової місткості судна від 80 одиниць валової місткості до 3 000 одиниць валової місткості включно - 52 000 рублів плюс 9,4 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 3 000 одиниць валової місткості до 8 000 одиниць валової місткості включно - 54 000 рублів плюс 8,8 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 8 000 одиниць валової місткості до 20 000 одиниць валової місткості включно - 96 000 рублей плюс 5,0 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 20 000 одиниць валової місткості - 134 000 рублей плюс 3,2 рубля за кожну одиницю валової місткості;

109) за щорічне підтвердження реєстрації судна в Російському міжнародний реєстр суден:

при валової місткості судна від 80 одиниць валової місткості до 8 000 одиниць валової місткості включно - 14 000 рублів плюс 22,4 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 8 000 одиниць валової місткості до 20 000 одиниць валової місткості включно - 104 000 рублів плюс 14,2 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 20 000 одиниць валової місткості до 45 000 одиниць валової місткості включно - 204 000 рублей плюс 9,2 рубля за кожну одиницю валової місткості;

при валової місткості судна понад 45 000 одиниць валової місткості - 260 000 рублей плюс 8 рублів за кожну одиницю валової місткості;

110) за наступні дії уповноважених органів, пов`язані з видачею ліцензій на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у букмекерських конторах і тоталізаторах:

видача ліцензії - 10 000 рублів;

переоформлення ліцензії - 3 000 рублів;

продовження терміну дії ліцензії - 3 000 рублів;

111) за видачу спеціального дозволу на рух по автомобільній дорозі транспортного засобу, який здійснює перевезення (за винятком транспортного засобу, який здійснює міжнародні автомобільні перевезення):

небезпечних вантажів - 800 рублів;

великовагових і (або) великогабаритних вантажів - 1 000 рублів;

112) за наступні дії уповноважених органів, пов`язані з видачею посвідчення приватного охоронця:

видача посвідчення (дубліката посвідчення) приватного охоронця - 1 200 рублів;

переоформлення посвідчення приватного охоронця в зв`язку з продовженням терміну дії посвідчення - 400 рублів;

внесення в посвідчення приватного охоронця змін в зв`язку зі зміною місця проживання або інших даних, що вказуються в посвідченні, - 200 рублів;

113) за видачу дозволу на проведення всеукраїнських лотерей - 6 000 рублів;

114) за видачу дозволу на застосування технічних пристроїв на небезпечних виробничих об`єктах - 2 000 рублів;

115) за видачу дозволу на експлуатацію гідротехнічних споруд - 2 000 рублів;

116) за видачу дозволу на викид шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря - 2 000 рублів;

117) за видачу дозволу на шкідливий фізичний вплив на атмосферне повітря - 2 000 рублів;

118) за видачу дозволу на скидання забруднюючих речовин в навколишнє середовище - 2 000 рублів;

119) за видачу дозволу на введення в постійну експлуатацію залізничної колії:

загального користування - 120 000 рублів;

незагального користування - 60 000 рублів;

120) за видачу дозволу на забудову площ залягання корисних копалин, а також на розміщення в місцях їх залягання підземних споруд в межах гірничого відводу - 2 000 рублів;

121) за видачу дозволу на проведення заходів по акліматизації, переселення і гібридизації, на утримання і розведення об`єктів тваринного світу, віднесених до об`єктів полювання, і водних біологічних ресурсів в напіввільних умовах і штучно створеному середовищі проживання - 400 рублів;

122) за видачу дубліката дозволу на проведення заходів по акліматизації, переселення і гібридизації, на утримання і розведення об`єктів тваринного світу, віднесених до об`єктів полювання, і водних біологічних ресурсів в напіввільних умовах і штучно створеному середовищі проживання - 200 рублів;

123) за прийняття рішення в досудовому порядку у спорах, пов`язаних з встановленням і застосуванням регульованих цін (тарифів) відповідно до законодавства Російської Федерації про природні монополії, - 100 000 рублів;

124) за прийняття рішення щодо встановлених тарифів і надбавок по розбіжностям, що виникли між органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації в галузі державного регулювання тарифів, організаціями, що здійснюють регульовані види діяльності, і споживачами, а також між органами виконавчої влади суб`єктів Російської Федерації, які здійснюють регулювання тарифів на товари і послуги організацій комунального комплексу, органами місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання тари фов і надбавок організацій комунального комплексу, і організаціями комунального комплексу, - 50 000 рублів;

125) за видачу документа про затвердження нормативів освіти відходів виробництва та споживання і лімітів на їх розміщення - 1 000 рублів;

126) за переоформлення та видачу дубліката документа про затвердження нормативів освіти відходів виробництва та споживання і лімітів на їх розміщення - 200 рублів. ";

12) у статті 333.35:

а) у пункті 1:

в підпункті 1 слова "федеральні органи державної влади," виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) федеральні органи державної влади, органи державної влади суб`єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування при їх зверненні за вчиненням юридично значущих дій, встановлених цією главою, за винятком випадків, передбачених підпунктом 124 пункту 1 статті 333.33 справжнього Кодекса;";

підпункт 13 визнати таким, що втратив силу;

підпункт 14 після слів "така фізична особа є" доповнити словами "ветераном Великої Вітчизняної війни,", слова "передбачених пунктами 4 - 7" замінити словами "передбачених підпунктами 1 - 3, 5 і 6 пункту 1";

б) в абзаці другому пункту 2 слова "підпунктами 13 і" замінити словом "підпунктом";

в) у пункті 3:

підпункт 4 визнати таким, що втратив силу;

доповнити підпунктами 4.3 - 4.5 такого змісту:

"4.3) за державну реєстрацію права постійного (безстрокового) користування земельними ділянками, що перебувають у державній або муніципальній власності;

4.4) за внесення змін до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним в разі зміни законодавства Російської Федерації;

4.5) за внесення змін до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним при поданні організацією (органом) з обліку об`єктів нерухомого майна уточнених даних про об`єкт нерухомого майна в порядку, встановленому статтею 17 Федерального закону від 21 липня 1997 року N 122 ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" - ";

підпункт 5 після слова "арештів" доповнити словами ", припинення арештів";

доповнити підпунктами 8.1 і 8.2 такого змісту:

"8.1) за державну реєстрацію припинення прав у зв`язку з ліквідацією об`єкта нерухомого майна, відмовою від права власності на об`єкт нерухомого майна, переходом права до нового правовласнику, перетворенням (реконструкцією) об`єкта нерухомого майна;

8.2) за державну реєстрацію припинення обмежень (обтяжень) прав на нерухоме імущество- ";

доповнити підпунктом 12 такого змісту:

"12) за проставлення апостиля на витребуваних за запитами дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації документах про реєстрацію актів цивільного стану та довідках, виданих архівними органами за зверненнями фізичних осіб, які проживають за межами території Російської Федерації.";

13) у пункті 1 статті 333.36:

а) підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) державні органи, органи місцевого самоврядування, які виступають у справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, а також світовими суддями, як позивачі або ответчіков;";

Video: Як вступити на державну цивільну службу Ленінградської області

б) доповнити підпунктом 20 такого змісту:

"20) фізичні особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, - при подачі заяви про повторну видачу копій рішень, вироків, судових наказів, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, копій інших документів зі справи, які видаються судом, а також при подачі заяви про видачу дублікатів виконавчих документів. ";

14) у статті 333.39:

а) абзац перший після слів "реєстрацію актів цивільного стану" доповнити словами "та інші юридично значимі дії, що здійснюються органами реєстрації актів цивільного стану та іншими уповноваженими органами,";

б) у пункті 1:

абзац другий доповнити словами ", встановленням батьківства";

абзац восьмий визнати таким, що втратив силу;

в) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) органи управління освітою, опіки та піклування і комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав:

за видачу повторних свідоцтв про народження дітей, які залишилися без піклування батьків, повторних свідоцтв (довідок) про смерть їхніх батьків, про зміну імені, укладенні та розірванні шлюбу померлими батьками, а також за витребування зазначених документів з території іноземних держав;

за внесення виправлень і (або) змін до актових записів цивільного стану, складені стосовно дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також щодо їх померлих батьків, включаючи видачу свідоцтв. ";

15) у статті 333.40:

а) пункт 1 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) направлення заявнику повідомлення про прийняття його заяви про відкликання заявки на державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральної мікросхеми до дати реєстрації (щодо державного мита, передбаченої пунктом 1 статті 330.30 цього Кодексу).";

б) пункт 2 після слів "укладення шлюбу" доповнити словами ", розірвання шлюбу".

Стаття 3

Внести до Закону Російської Федерації від 21 лютого 1992 року N 2395-1 "Про надра" (в редакції Федерального закону від 3 березня 1995 року N 27-ФЗ) (Відомості З

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже
Заява про державну реєстрацію припинення фізичною особою діяльності в якості індивідуального підприємця в зв`язку з прийняттям ним рішення про припинення даної діяльності. Форма р26001.Заява про державну реєстрацію припинення фізичною особою діяльності в якості індивідуального підприємця в зв`язку з прийняттям ним рішення про припинення даної діяльності. Форма р26001.
Заява про внесення поправок або змін до запису акта цивільного стану. Форма № 17.Заява про внесення поправок або змін до запису акта цивільного стану. Форма № 17.
Заява про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів некомерційної організації. Форма ph0003.Заява про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів некомерційної організації. Форма ph0003.
Заява на реєстрацію випуску цінних паперівЗаява на реєстрацію випуску цінних паперів
Заява про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця. Форма р21001.Заява про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця. Форма р21001.
Заява про державну реєстрацію некомерційної організації в зв`язку з її ліквідацією. Форма ph0008.Заява про державну реєстрацію некомерційної організації в зв`язку з її ліквідацією. Форма ph0008.
Заява на реєстрацію операції з нерухомим майномЗаява на реєстрацію операції з нерухомим майном
Заява про повторну видачу свідоцтва про народження. Форма № 18.Заява про повторну видачу свідоцтва про народження. Форма № 18.
Заява про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи. Форма р13001.Заява про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи. Форма р13001.
Заява про державну реєстрацію юридичної особи в зв`язку з його ліквідацією. Форма р16001.Заява про державну реєстрацію юридичної особи в зв`язку з його ліквідацією. Форма р16001.