Платіжне доручення. Заповнення платіжного доручення

Video: Як заповнити платіжку за новими правилами

Платіжним дорученням або платіжка є розпорядження власника рахунку або платника обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту.
Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

 • перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
 • перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;
 • перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) / депозитів і сплати відсотків по ним;
 • перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.

Відповідно до умов основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.
Платіжне доручення складається на бланку форми ОКУД 0401060.

Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника.

Після перевірки правильності заповнення та оформлення платіжних доручень на всіх примірниках (крім останнього) прийнятих до виконання платіжних доручень в поле "Поступ. В банк плат." відповідальним виконавцем банку проставляється дата надходження в банк платіжного доручення. Останній примірник платіжного доручення, в якому в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата прийому і підпис відповідального виконавця, повертається платнику як підтвердження прийому платіжного доручення до виконання.

При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника, а також якщо договором банківського рахунку не визначені умови оплати розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів, платіжні доручення вкладаються у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". При цьому на лицьовій стороні в правому верхньому куті всіх примірників платіжного доручення проставляється відмітка в довільній формі про приміщення в картотеку із зазначенням дати. Оплата платіжних доручень провадиться в міру надходження коштів до черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних доручень з картотеки по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк".

При частковій оплаті платіжного доручення банком використовується платіжний ордер форми 0401066. Порядок його виготовлення і заповнення відповідає загальному порядку виготовлення та заповнення бланків розрахункових документів.
При оформленні платіжного ордера на часткову оплату на всіх його примірниках в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата, а також підпис відповідального виконавця банку. Перший примірник платіжного ордера на часткову оплату також завіряється підписом контролюючого працівника банку.

На лицьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення у верхньому правому куті робиться відмітка "Часткова оплата". Запис про частковому платежі (порядковий номер часткового платежу, номер і дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума залишку, підпис) виконується відповідальним виконавцем банку на зворотному боці платіжного доручення.
При здійсненні часткової оплати за платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, яким здійснено оплату, поміщається в документи дня банку, останній примірник платіжного ордера служить додатком до виписки з особового рахунку платника.

При здійсненні останньої часткової оплати за платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, яким було зроблено цей платіж, разом з першим примірником оплачуваної платіжного доручення міститься в документи дня. Решта екземпляри платіжного доручення видаються клієнту одночасно з останнім примірником платіжного ордера, що додаються до виписки з особового рахунку.

При сплаті платіжного доручення на всіх примірниках розрахункового документа в полі "Списано з рах. плат." проставляється дата списання грошових коштів з рахунку платника (при частковій оплаті - дата останнього платежу), в поле "Відмітки банку" проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

Банк зобов`язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника в банк, якщо інший термін не передбачено договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.

 ------- (62) (71) (2) - 0401060brvbar -______________________ ______________________------- Поступ. в банк плат.Спісано з рах. плат. (1) brvbar- (4) (5) ----- ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N (3) ______________ _______________ brvbar- (101) brvbar-ДатаВід платежу ----- Суммаbrvbar- (6) прописом brvbar-brvbar ---------- ------ ------------- -------- ---------- ---------------- ІПН (60) brvbar-КПП (102) brvbar-Сума brvbar- (7) ---------------- ------------- brvbar- (8) -------- -------------------------- brvbar-Сч. N brvbar- (9) Плательщікbrvbar-brvbar ------------------------------- -------- (10) brvbar-БИК brvbar- (11) -------- brvbar-Сч. N brvbar- (12) Банк платника brvbar-brvbar ------------------------------- -------- -------- ------------------ (13) brvbar-БИК brvbar- (14) -------- brvbar-Сч. N brvbar- (15) Банк одержувача brvbar-brvbar ----------------- ------------- -------- ІПН (61) brvbar-КПП (103 ) brvbar-Сч. N brvbar- (17) ---------------- ------------- brvbar- (16) -------- ------ ----------- ------- brvbar-Від оп. brvbar- (18) brvbar-Термін плат. brvbar- (19) ------------------- brvbar-Наз. пл.brvbar- (20) brvbar-Очер. плат.brvbar- (21) ------------------- Получательbrvbar-Код brvbar- (22) brvbar-рез. поле brvbar- (23) -------------- ------ ----- - ------ - ------ ----- - ---- ------ (104) brvbar- (105) brvbar- (106) brvbar- (107) brvbar- (108) brvbar- (109) brvbar- (110) -------------- ------ ----- --------- ------ --------- ----- ------ (24) Призначення платежу __________________________________________________________________ ПодпісіОтметкі банку (44) (45) _________________________ М.П. (43) _________________________

Структура полів і порядок заповнення платіжного доручення:

 • Поле 1. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ - Найменування документа
 • Поле 2. 401060 - Номер форми по ОКУД ОК 011-93, клас "Уніфікована система банківської документації"
 • Поле 3. № - Номер платіжного доручення. Вказується номер платіжного доручення цифрами. У разі, якщо номер складається більш ніж з трьох цифр, платіжні доручення при здійсненні платежів через розрахункову мережу Банку Росії ідентифікуються по трьом останнім розрядами номера, які повинні бути відмінні від "000"
 • Поле 4. Дата - Дата складання платіжного доручення. Вказуються число, місяць, рік - цифрами (в форматі ДД.ММ.РРРР) або число - цифрами, місяць - прописом, рік - цифрами (повністю)
 • Поле 5. Вид платежу - У платіжних дорученнях, які подаються в установи Банку Росії для здійснення платежу поштовим або телеграфним способом, проставляється відповідно "поштою" або "телеграфом". У платіжних дорученнях, які подаються для здійснення електронних розрахунків, в цьому полі проставляється "електронно" відповідно до нормативних актів Банку Росії, який регламентує електронні розрахунки. В інших випадках поле не заповнюється
 • Поле 6. Сума прописом - Вказується з початку рядка з великої літери сума платежу прописом в рублях, при цьому слово "рубль" ( "рублів", "рубля") не скорочується, копійки вказуються цифрами, слово "копійка" ( "копійки", "копійок") також не скорочується. Якщо сума платежу прописом виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, при цьому в поле "Сума" вказуються сума платежу і знак рівності "="
 • Поле 7. Сума - Вказується сума платежу цифрами, рублі відокремлюються від копійок знаком тире ";". Якщо сума платежу цифрами виражена в цілих рублях, то копійки можна не вказувати, в цьому випадку вказуються сума платежу і знак рівності "=", при цьому в поле "Сума прописом" вказується сума платежу в цілих рублях
 • Поле 8. Платник - Вказується найменування платника коштів. Додатково вказуються номер особового рахунку клієнта, найменування та місцезнаходження (скорочені) обслуговуючої кредитної організації, філії кредитної організації в разі, якщо платіж клієнта здійснюється через відкритий в іншому банку, іншій філії кредитної організації кореспондентський рахунок, рахунок учасника розрахунків, рахунок межфіліальних розрахунків, проставлений в поле "Рах. №" платника, або зазначаються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує клієнта, есл номер особового рахунку клієнта проставлений в полі "Рах. №" платника і платіж клієнта здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії непроставляється
 • Поле 9. Сч. № - Номер рахунку платника. Проставляється номер особового рахунку платника в кредитній організації, філії кредитної організації або в установі Банку Росії (за винятком кореспондентського рахунку (субрахунку) кредитної організації, філії кредитної організації, відкритого в установі Банку Росії), сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо платником є кредитна організація, філія кредитної організації
 • Поле 10. Банк платника - Вказуються найменування і місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі "БІК" банку платника Якщо платником коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування зазначено в поле "Платник" , то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в поле "Банк платника"
 • Поле 11. БИК - Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку платника. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії відповідно до "Довідника БИК РФ"
 • Поле 12. Сч. № - Номер рахунку банку платника. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунку), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо платник - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, або установа Банку Росії
 • Поле 13. Банк одержувача - Вказуються найменування і місцезнаходження кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, чий БИК вказана в полі "БІК" банку одержувача Якщо одержувачем коштів є кредитна організація, філія кредитної організації, чиє найменування зазначено в поле "Одержувач" , то найменування цієї кредитної організації, філії кредитної організації вказується повторно в поле "Банк одержувача"
 • Поле 14. БИК - Банківський ідентифікаційний код (БИК) банку одержувача. Вказується БИК кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії відповідно до "Довідника БИК РФ"
 • Поле 15. Сч. № - Номер рахунку банку одержувача. Проставляється номер кореспондентського рахунку (субрахунку), відкритий кредитної організації, філії кредитної організації в установі Банку Росії, або не заповнюється, якщо одержувач - клієнт, який не є кредитною організацією, філією кредитної організації, обслуговується в установі Банку Росії, або установа Банку Росії, а також при перерахуванні коштів кредитної організацією, філією кредитної організації установі Банку Росії для видачі готівки філії кредитної організації, яка не має кореспондентського субсч та
 • Поле 16. Одержувач - Вказується найменування отримувача коштів. Додатково вказуються номер особового рахунку клієнта, найменування та місцезнаходження (скорочені) обслуговуючої кредитної організації, філії кредитної організації в разі, якщо платіж клієнта здійснюється через відкритий в іншому банку, іншій філії кредитної організації кореспондентський рахунок, рахунок учасника розрахунків, рахунок межфіліальних розрахунків, проставлений в поле "Рах. №" одержувача, або зазначаються найменування і місцезнаходження (скорочені) філії кредитної організації, що обслуговує клієнта, якщо номер особового рахунку клієнта проставлений в полі "Рах. №" одержувача і платіж клієнта здійснюється через рахунок межфіліальних розрахунків, при цьому номер рахунку межфіліальних розрахунків філії непроставляється
 • Поле 17. Сч. № - Номер рахунку одержувача. Проставляється номер особового рахунку одержувача в кредитній організації, філії кредитної організації або номер особового рахунку в установі Банку Росії (за винятком кореспондентського рахунку (субрахунку) кредитної організації, філії кредитної організації, відкритого в установі Банку Росії), сформований відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації. Номер особового рахунку в кредитній організації, філії кредитної організації може не проставлятися, якщо одержувачем є кредитна організація, філія кредитної організації
 • Поле 18. Форма оп. - Вид операції. Проставляється шифр (01) згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії або правилами ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації
 • Поле 19. Термін плат. - Строк платежу. Чи не заповнюється до вказівок Банку Росії
 • Поле 20. Наз. пл. - Призначення платежу кодове. Чи не заповнюється до вказівок Банку Росії
 • Поле 21. Очер. плат. - Черговість платежу. Проставляється черговість платежу відповідно до законодавства та нормативними актами Банку Росії, або поле не заповнюється у випадках, передбачених нормативними актами Банку Росії
 • Поле 22. Код - Чи не заповнюється до вказівок Банку Росії
 • Поле 23. рез. поле - Резервне поле. Заповнюється у випадках, встановлених нормативними актами Банку Росії
 • Поле 24. Призначення платежу - Вказуються призначення платежу, найменування товарів, виконаних робіт, наданих послуг, номера і дати товарних документів, договорів, податок (виділяється окремим рядком, або робиться посилання на те, що податок не сплачується), також може бути вказана інша необхідна інформація, в тому числі строк сплати податку або збору, термін оплати за договором
 • Поле 43. М.П. - Місце для друку платника. Проставляється відбиток печатки (у разі її наявності) відповідно до заявленого кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразком
 • Поле 44. Підписи - Підписи платника. Проставляються підписи (підпис) осіб, які мають право підпису розрахункових документів, згідно з заявленим кредитної організації, філії кредитної організації або установі Банку Росії зразкам
 • Поле 45. Відмітки банку - Відмітки банку платника. Проставляються штамп (штампи) кредитної організації, філії кредитної організації або установи Банку Росії, дата і підпис відповідального виконавця
 • Поле 62. Поступ. в банк плат. - Надійшло в банк платника. Вказується дата надходження платіжного доручення в банк платника за правилами, встановленими для поля "Дата"
 • Поле 71. Списано з рах. плат. - Списано з рахунку платника. Вказується дата списання грошових коштів з рахунку платника за правилами, встановленими для поля "Дата"
 • Поле 60. ІПН - ІПН платника. Вказується ІПН платника, якщо він присвоєний
 • Поле 61. ІПН - ІПН одержувача. Вказується ІПН одержувача, якщо він присвоєний
 • Поле 101 - 110. - Вказується інформація, встановлена Міністерством Російської Федерації з податків і зборів, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації.

Video: Інструкція щодо заповнення платіжного доручення

завантажити Бланк

Бланк платіжного доручення ОКУД 0401060. Завантажити. (Excel, xls)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже