Наказ минздравсоцразвития россии від 12.03.2012 n 216н

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
НАКАЗ
12 березня 2012 року № 216н

Про затвердження форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення та порядку її заповнення
Зареєстрований у Мін`юсті Росії 20 березня 2012 р
Реєстраційний № 23544

З метою реалізації пункту 2 частини 9 статті 15 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов`язкового медичного страхування» (Відомості Верховної Ради України 2009 № 30, ст. 3738- 2010, № 31, ст. 4196- № 49, ст. 6409- № 50, ст. 6597- 2011, № 1, ст. 40 № 29, ст. 4291- № 49, ст . 7057) і пункту 1 статті 24 Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ «Про обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профе альних захворювань »(Відомості Верховної Ради України 1998 31, ст. 3803- 2003 № 6, ст. 508, № 17, ст. 1554- 2009, № 30, ст. 3739) п р и к а з и в а ю:
1. Затвердити:
форму розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення (форма - 4 ФСС) згідно з додатком № 1.
порядок заповнення форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення (форма - 4 ФСС ) згідно з додатком № 2.
2. Установити, що цей наказ застосовується з подання розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення, починаючи з 1 кварталу 2012 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність:
наказ Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації від 28 лютого 2011 № 156н «Про затвердження форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення, і порядку її заповнення »(зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерацією 16 березня 2011 року № 20129);
наказ Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації від 22 листопада 2011 року № 1385н «Про внесення змін до порядку заповнення форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення (форма - 4 ФСС), затверджений наказом Міністерства здравоох поранення і соціального розвитку Російської Федерації від 28 лютого 2011 № 156н »(зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 30 грудня 2011 року № 22849).
Міністр Т.А. Голікова

Додаток № 2
до наказу Міністерства охорони здоров`я України
від 12 березня 2012р. № 216н
ПОРЯДОК
заповнення форми розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення (форма - 4 ФСС)

I. Загальні вимоги
1. Форма розрахунку по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за видатками на виплату страхового забезпечення (форма - 4 ФСС ) (далі - форма Розрахунку) заповнюється з використанням засобів обчислювальної техніки або від руки кульковою (пір`яний) ручкою чорного або синього кольору друкованими літерами.
Страхувальники подають Розрахунок на паперовому носії, а страхувальники, у яких середньооблікова чисельність фізичних осіб, на користь яких здійснюються виплати та інші винагороди, за попередній розрахунковий період перевищує 50 осіб, а також новостворені (в тому числі при реорганізації) організації, у яких чисельність зазначених фізичних осіб перевищує цю межу, представляють Розрахунок за встановленими форматам в електронній формі з електронним цифровим підписом відповідно до пункту 10 статті 15 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов`язкового медичного страхування» (Відомості Верховної Ради України 2009, № 30, ст. 3738- 2010, № 31, ст. 4196- № 49, ст. 6409- № 50, ст. 6597- 2011, № 1, ст. 40 № 29, ст. 4291- № 49, ст. 7057) (далі - Федеральний закон від 24 липня 2009 м № 212-ФЗ). Підставою для заповнення форми Розрахунку є дані бухгалтерського обліку.
2. При заповненні форми Розрахунку в кожен рядок і відповідні їй графи вписується тільки один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених формою Розрахунку, в рядку і відповідній графі ставиться прочерк.
Титульний лист, таблиця 1, таблиця 3, таблиця 6, таблиця 7 форми Розрахунку є обов`язковими для подання всіма страхувальниками.
У разі відсутності показників для заповнення таблиці 2, таблиці 3.1, таблиці 4, таблиці 4.1, таблиці 4.2, таблиці 4.3, таблиці 5, таблиці 8, таблиці 9 форми Розрахунку зазначені таблиці не заповнюються і не подаються.
Для виправлення помилок слід перекреслити невірне значення показника, вписати правильне значення показника і поставити підпис страхувальника або його представника під виправленням із зазначенням дати виправлення.
Всі виправлення завіряються печаткою організації (штампом - для іноземних організацій) або підписом індивідуального підприємця, фізичної особи, що не визнається індивідуальним підприємцем, або їх представників.
Не допускається виправлення помилок за допомогою коригувального чи іншого аналогічного засобу.
3. Після заповнення форми Розрахунку проставляється наскрізна нумерація заповнених сторінок в поле «Стор.».
У верхній частині кожної заповнюваної сторінки Розрахунку поля «Реєстраційний номер страхувальника» і «Код підпорядкованості» заповнюються відповідно до виданого при реєстрації (обліку) в територіальному органі Фонду соціального страхування Російської Федерації (далі - Фонд) повідомленням (повідомленням) страхувальника.
В кінці кожної сторінки Розрахунку проставляються підпис страхувальника (правонаступника) або його представника та дата підписання Розрахунку.
II. Заповнення титульного аркуша Розрахунку
4 Титульний лист форми Розрахунку заповнюється страхувальником, крім підрозділу «Заповнюється працівником Фонду».
5. При заповненні титульного аркуша форми Розрахунку:
5.1. в перших десяти осередках поля «Реєстраційний номер страхувальника» вказується реєстраційний номер страхувальника, в додаткових десяти осередках - додатковий код, передбачений для відокремленого підрозділу організації - страхувальника;
5.2. поле «Код підпорядкованості» складається з п`яти осередків і вказує на територіальний орган Фонду, в якому страхувальник зареєстрований в даний час;
5.3. в поле «Номер коригування»:
при поданні первинного Розрахунку вказується код 000;
при поданні до територіального органу Фонду Розрахунку, в якому відображені зміни у відповідності зі статтею 17 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ (уточненого Розрахунку за відповідний період), проставляється номер, який вказує, який за рахунком Розрахунок з урахуванням внесених змін і доповнень подається страхувальником до територіального органу Фонду (наприклад: 001, 002, 003, ... 010 і т.д.).
Уточнений Розрахунок подається за формою, що діяла в тому періоді, за який виявлено помилки (спотворення);
5.4. в поле «Звітний період (код)» проставляється період, за який подається Розрахунок, і кількість звернень страхувальника за виділенням необхідних коштів на виплату страхового відшкодування.
При поданні Розрахунку за перший квартал, півріччя, дев`ять місяців і рік заповнюються тільки перші два осередки поля «Звітний період (код)». При зверненні за виділенням необхідних коштів на виплату страхового забезпечення в поле «Звітний період (код)» заповнюються лише останні два осередки.
Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев`ять місяців календарного року, які позначаються відповідно як «03», «06», «09». Розрахунковим періодом визнається календарний рік, який позначається цифрою «12». Кількість звернень страхувальника за виділенням необхідних коштів на виплату страхового відшкодування позначаються 01, 02 і т.д .;
5.5. в поле «Календарний рік» проставляється календарний рік, за розрахунковий період якого видається Розрахунок (уточнений розрахунок);
5.6. поле «Припинення діяльності» заповнюється тільки в разі припинення діяльності організації - страхувальника у зв`язку з ліквідацією або припинення діяльності в якості індивідуального підприємця відповідно до частини 15 статті 15 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ. У зазначеному випадку в даному полі проставляється буква «Л»;
5.7. в поле «Повне найменування організації, відокремленого підрозділу / П.І.Б. індивідуального підприємця, фізичної особи »вказується найменування організації відповідно до установчих документів або відділення іноземної організації, що здійснює діяльність на території Російської Федерації, відокремленого підрозділу- при подачі Розрахунку індивідуальним підприємцем, адвокатом, нотаріусом, які займаються приватною практикою, головою селянсько-фермерського господарства, фізичною особою, не визнаним індивідуальним підприємцем, вказується його прізвище, ім`я, по батькові (повністю, без скорочень, відповідно до документа, що посвідчує особу);
5.8. в поле «ІПН» (ідентифікаційний номер страхувальника (далі - ІПН) вказується ІПН страхувальника відповідно до свідоцтва про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження на території Російської Федерації.
Для фізичної особи, що не визнається індивідуальним підприємцем (далі - фізична особа), індивідуального підприємця ІПН вказується відповідно до свідоцтва про постановку на облік в податковому органі фізичної особи за місцем проживання на території Російської Федерації.
При заповненні організацією ІПН, який складається з десяти знаків, в зоні з дванадцяти осередків, відведених для запису показника ІПН, в перших двох осередках слід проставити нулі (00);
5.9. поле «КПП» (код причини постановки на облік за місцем знаходження організації (далі - КПП) вказується КПП відповідно до свідоцтва про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження на території Російської Федерації .
КПП за місцем знаходження відокремленого підрозділу вказується відповідно до повідомлення про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження відокремленого підрозділу на території Російської Федерації;
5.10. поле «свідоцтво про Державну (ІН)» вказується основний державний реєстраційний номер (далі - свідоцтво про Державну) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження на території Російської Федерації.
Для індивідуального підприємця основний державний реєстраційний номер індивідуального підприємця (далі - ІН) вказується відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця.
При заповненні свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи, який складається з тринадцяти знаків, в зоні з п`ятнадцяти осередків, відведених для запису показника ОГРН, в перших двох осередках слід проставити нулі (00);
5.11. в поле «Номер контактного телефону» вказується міський або мобільний номер телефону страхувальника (правонаступника) або представника страхувальника з кодом міста або оператора стільникового зв`язку відповідно. Цифри заповнюються в кожному осередку без застосування знаків «тире» і «дужка»;
5.12. в поле «Код за Окатий» (код загальноросійського класифікатора об`єктів адміністративно-територіального поділу (далі - Окатий) вказується код на підставі відповідного інформаційного листа органу державної статистики;
5.13. в поле «Код по КВЕД» вказується код згідно з ЄДРПОУ видів економічної діяльності ОК-029-2001 (КДЕС Ред.1) (далі - КВЕД) за основним видом економічної діяльності страхувальника.
Новостворені організації - страхувальники по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань вказують код за даними органу державної реєстрації, а починаючи з другого року діяльності - код, підтверджений в установленому порядку в територіальних органах Фонду;
5.14. в полях, відведених для вказівки адреси реєстрації:
юридичних осіб - вказується юридична адреса;
фізичних осіб, індивідуальних підприємців - вказується адреса реєстрації за місцем проживання;
5.15. в поле «Шифр страхувальника» вказується шифр, який визначає категорію страхувальника. У перших трьох осередках поля «Шифр страхувальника» вказується шифр, який визначає категорію страхувальника згідно з додатком № 1 до цього Порядку, в наступних двох осередках - код згідно з додатком № 2 до цього Порядку, в останніх двох осередках - код відповідно до додатком № 3 до цього Порядку;
5.16.в поле «Чисельність працівників» вказується:
заповнюється організаціями - середньооблікова чисельність працівників, розрахована в порядку, щорічно визначається наказами Федеральною службою державної статистики;
заповнюється індивідуальними підприємцями, фізичними особами, які не визнаними індивідуальними підприємцями (в тому числі, адвокатами, нотаріусами), що виробляють виплати фізичним особам в рамках трудових відносин - чисельність застрахованих осіб, щодо яких проводилися ці виплати.
В осередках, відведених для заповнення показника «з них:« жінок »,« працюючих інвалідів »,« працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами »вказується чисельність працюючих жінок і працюючих інвалідів, а також працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами.
5.17. інформація про кількість сторінок представленого Розрахунку та кількості аркушів з додатком підтверджуючих документів вказується в полях «Розрахунок представлений на» і «з додатком підтверджуючих документів або їх копій на";
5.18. в поле «Достовірність і повноту відомостей, зазначених у цьому розрахунку, підтверджую»:
в поле «страхувальник», «уповноважений представник страхувальника», «правонаступник» в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей, що містяться в Розрахунку, керівником організації, індивідуальним підприємцем або фізичною особою, проставляється цифра «1» - у разі підтвердження достовірності та повноти відомостей уповноваженим представником страхувальника проставляється цифра «2» - у разі підтвердження достовірності та повноти відомостей правонаступником ліквідованої організації проставляється цифра «3»;
в поле «П.І.Б. керівника організації, індивідуального підприємця, фізичної особи, представника страхувальника »при підтвердженні достовірності та повноти відомостей, що містяться в Розрахунку:
- керівником організації - страхувальником (правонаступником) - вказуються прізвище, ім`я, по батькові керівника організації повністю відповідно до установчих документів, ставиться печатка організації;
- фізичною особою, індивідуальним підприємцем - вказуються прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, індивідуального підприємця;
- представником страхувальника (правонаступника) - фізичною особою - вказується прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу;
- представником страхувальника (правонаступника) - юридичною особою - вказується найменування цієї юридичної особи відповідно до установчих документів, ставиться печатка організації;
в полях «Підпис», «Дата», «М.П.» проставляється підпис страхувальника (правонаступника) або його представника, дата підписання Розрахунку, в разі подання Розрахунку організацією - ставиться печатка організації;
в поле «Документ, що підтверджує повноваження представника» вказується вид документа, що підтверджує повноваження представника страхувальника (правонаступника);
5.19. в поле «Заповнюється працівником Фонду», «Відомості про подання розрахунку»:
поле «Даний розрахунок представлений (код)» вказується спосіб представлення ( «01» - на паперовому носії, «02» - на магнітному носії, «03» - у формі електронних документів з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи єдиний портал державних і муніципальних послуг, «04» - поштовим відправленням);
в поле «з додатком підтверджуючих документів або їх копій на аркушах» вказується кількість аркушів, підтверджуючих документів або їх копій, доданих до Розрахунку;
в поле «Дата подання розрахунку» проставляється дата подання Розрахунку особисто або через представника, при відправці поштою;
дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення, при поданні в електронному вигляді - дата відправки, зафіксована транспортним (поштовим) сервером.
Крім того, в даному розділі зазначаються: дата подання Розрахунку, прізвище, ім`я та по батькові працівника Фонду, який прийняв Розрахунок, ставиться його підпис.

III. Заповнення розділу 1 «Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством і виробленим видатках» форми Розрахунку
Заповнення таблиці 1 «Розрахунки по обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством» форми Розрахунку
6. При заповненні таблиці:
6.1. в рядках 2, 3, 5, 6, 15, 16 показуються суми наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду (графа 3) з підрозділом «На початок звітного періоду», «за останні три місяці звітного періоду» (графа 1);
6.2. по рядку 1 «Заборгованість за страхувальником на початок розрахункового періоду" відображається сума заборгованості за страховими внесками на обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством, що утворилася у страхувальника на початок розрахункового періоду.
Даний показник повинен дорівнювати показнику рядка 19 «Заборгованість за страхувальником на кінець звітного (розрахункового) періоду» за попередній розрахунковий період, який протягом розрахункового періоду не змінюється;
6.3. по рядку 2 "Нараховано до сплати страхових внесків" відображається сума страхових внесків, обчислена з початку розрахункового періоду, що підлягає сплаті до територіального органу Фонду;
6.4. по рядку 3 «Нараховано страхових внесків за актами перевірок" відображаються суми страхових внесків, нараховані страхувальником територіальним органом Фонду за результатами виїзних і камеральних перевірок;
6.5. по рядку 4 «Нараховано страхових внесків страхувальником за минулі розрахункові періоди" відображається сума страхових внесків, нарахована за минулі розрахункові періоди страхувальником, що підлягає сплаті до територіального органу Фонду;
6.6. по рядку 5 «Не прийнято до заліку витрат територіальним органом Фонду за минулі розрахункові періоди» відображаються суми не прийнятих до заліку витрат за минулі розрахункові періоди за актами виїзних і камеральних перевірок, проведених територіальним органом Фонду;
6.7. по рядку 6 «Отримано від територіального органу Фонду на відшкодування зроблених витрат» показуються суми грошових коштів, отримані від територіального органу Фонду страхувальником на виплату страхового забезпечення по обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством;
6.8. по рядку 7 «Повернення (залік) сум надміру сплачених (стягнених) страхових внесків" відображаються суми, перераховані територіальним органом Фонду на банківський рахунок страхувальника як повернення надміру сплачених (стягнених) сум страхових внесків, а також залік суми надміру сплачених (стягнених) страхових внесків в рахунок погашення заборгованості по пені і штрафів, що підлягають стягненню;
6.9. рядок 8 «Всього (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)» - контрольна рядок, де вказується сума показників рядків з 1 по 7;
6.10. по рядку 9 «Заборгованість за територіальним органом Фонду на кінець звітного (розрахункового) періоду» показується сума заборгованості на кінець звітного (розрахункового) періоду на підставі даних бухгалтерського обліку страхувальника:
по рядку 10 «в тому числі за рахунок перевищення витрат" відображається сума заборгованості за територіальним органом Фонду на кінець звітного періоду, що утворилася за рахунок перевищення проведених витрат на цілі обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством над сумою страхових внесків, що підлягають перерахуванню до територіального органу Фонду;
по рядку 11 «в тому числі за рахунок переплати страхових внесків» відображається сума заборгованості за територіальним органом Фонду, що утворилася за рахунок надміру сплачених страхувальником сум страхових внесків на кінець звітного періоду;
6.11. по рядку 12 «Заборгованість за територіальним органом Фонду на початок розрахункового періоду» показується сума заборгованості на початок розрахункового періоду:
по рядку 13 «в тому числі за рахунок перевищення витрат" відображається сума заборгованості за територіальним органом Фонду на початок розрахункового періоду, що утворилася за рахунок перевищення витрат на цілі обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством над сумою страхових внесків, що підлягають перерахуванню в територіальний орган Фонду, яка на протязі розрахункового періоду не змінюється (на підставі даних бухгалтерського обліку страхувальника);
по рядку 14 «в тому числі за рахунок переплати страхових внесків» відображається сума заборгованості за територіальним органом Фонду, що утворилася за рахунок надміру сплачених страхувальником сум страхових внесків на початок розрахункового періоду;
6.12. показники рядків 12 - 14 повинні дорівнювати показникам рядків 9 - 11 Розрахунку за попередній розрахунковий період відповідно;
6.13. по рядку 15 «Витрати на цілі обов`язкового соціального страхування» відображаються витрати на цілі обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством, проведені страхувальником з початку розрахункового періоду. Даний показник може бути визначена згідно контрольного рядка 12 графи 4 таблиці 2 Розрахунку;
6.14. по рядку 16 «Сплачено страхових внесків" відображаються суми перерахованих страхових внесків страхувальником на особовий рахунок територіального органу Фонду, відкритий в органах Федерального казначейства, із зазначенням дати і номера платіжного доручення;
6.15. по рядку 17 «Списана сума заборгованості страхувальника» відбивається списана сума заборгованості страхувальника відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації, прийнятими щодо конкретних страхувальників або галузі по списанню недоїмки;
6.16. рядок 18 «Усього (сума рядків 12 + 15 + 16 + 17)» - контрольна рядок, де показується сума показників рядків 12, 15 17;
6.17. по рядку 19 «Заборгованість за страхувальником на кінець звітного (розрахункового) періоду» показується заборгованість за страхувальником на кінець звітного (розрахункового) періоду на підставі даних бухгалтерського обліку страхувальника, в тому числі недоїмка (рядок 20).

Заповнення таблиці 2 «Витрати по обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством» форми Розрахунку
7. У даній таблиці відображаються витрати на цілі обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством з початку розрахункового періоду відповідно до чинних нормативно-правовими актами з обов`язкового соціального страхування.
8. При заповненні таблиці:
8.1. в графі 3 по рядках 1 4, 10 вказується кількість оплачених днів-по рядках 7 - 9 - кількість вироблених виплат- по рядках 5, 6, 11 - кількість посібників;
8.2. в графі 4 відображаються витрати наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду, зараховані в рахунок страхових внесків, що нараховуються до Фонду, в тому числі в графі 5 відображаються витрати, вироблені за рахунок коштів, що фінансуються з федерального бюджету понад встановлені норми особам, які постраждали від радіаційних впливів, у випадках, встановлених законодавством, оплата 4-х додаткових вихідних днів для догляду за дітьми-інвалідами, а також додаткові витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, з язанние з заліком до страхового стажу застрахованої особи періодів служби, протягом яких громадянин не підлягав обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством, відповідно до частини 4 статті 3 Федерального закону від 29 грудня 2006 № 255-ФЗ « про обов`язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством »(Відомості Верховної Ради України, 2007, № 1, ст. 18- 2009, № 30, ст. 3739- 2010, № 50, ст. 6601) (далі - Федеральний закон від 29 грудня 2006 № 255-ФЗ), що впливають на визначення розмірів допомоги з 1 січня 2007 р .;
8.3. по рядку 1 відображаються витрати на допомогу по тимчасовій непрацездатності та число випадків призначених допомоги по тимчасовій непрацездатності, вироблені за рахунок коштів обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством на підставі первинних листків непрацездатності за звітний період (графа 1), з них :
по рядку 2 - витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності особам, які працюють за зовнішнім сумісництвом, і число випадків призначених допомоги по тимчасовій непрацездатності на підставі первинних листків непрацездатності за звітний період (графа 1);
8.4. по рядку 3 відображаються витрати на виплату допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами і число випадків призначених допомоги по вагітності та пологах, вироблені за рахунок коштів обов`язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством на підставі первинних листків непрацездатності за звітний період (графа 1) , з них:
по рядку 4 - виплати громадянам, які працюють за зовнішнім сумісництвом, і число випадків призначених допомоги по вагітності та пологах (графа 1);
8.5. по рядку 5 відображаються витрати на виплату одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
8.6. по рядку 6 відображаються витрати на виплату допомоги при народженні дитини, проведені страхувальником;
8.7. по рядку 7 відображаються витрати на виплату щомісячної допомоги по догляду за дитиною з відображенням кількості одержувачів в графі 1, у тому числі:
по рядку 8 - по догляду за першою дитиною з відображенням кількості одержувачів в графі 1;
по рядку 9 - по догляду за другим і наступними дітьми з відображенням кількості одержувачів в графі 1;
8.8. по рядку 10 відображаються витрати по оплаті 4-х додаткових вихідних днів для догляду за дітьми - інвалідами, проведені страхувальником;
8.9. по рядку 11 відображаються витрати на соціальну допомогу на поховання або відшкодування вартості гарантованого переліку послуг з поховання, проведені страхувальником;
8.10. по рядку 12 «Разом (сума рядків 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 10 + 11)» - контрольна рядок, де показується сума рядків 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11.

Заповнення таблиці 3
«Розрахунок бази для нарахування страхових внесків» форми Розрахунку
9. При заповненні таблиці:
9.1. по рядку 1 у відповідних графах відображається сума виплат та інших винагород, нарахованих на користь фізичних осіб відповідно до статті 7 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду і за кожен з останніх трьох місяців звітного періоду;
9.2. по рядку 2 у відповідних графах відображаються суми, які не підлягають обкладенню страховими внесками відповідно до статті 9 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ;
9.3. по рядку 3 у відповідних графах відображаються суми виплат та інших винагород, вироблених на користь фізичних осіб, які перевищують граничну величину бази для нарахування страхових внесків, що встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 5 статті 8 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212 ФЗ;
9.4. в рядку 4 відображається база для нарахування страхових внесків, яка визначається як різниця показників рядків (рядок 1 - рядок 2 - рядок 3);
9.5. по рядку 5 у відповідних графах вказується сума виплат та інших винагород фізичним особам, які є інвалідами I, II, III групи. Громадські організації інвалідів (їх регіональні і місцеві відділення), в тому числі створені як спілки громадських організацій інвалідів, організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, а також організації, у яких основний тариф нижче тарифу страхових внесків, встановленого щодо виплат і інших винагород на користь інвалідів, рядок 5 даної таблиці не заповнюють.
Крім того, виплати та інші винагороди на користь фізичних осіб, які є інвалідами, відображені по рядку 6 або 7, в рядку 5 не відображаються.
9.6. по рядку 6 у відповідних графах вказується сума виплат та інших винагород, вироблених фізичним особам у зв`язку із здійсненням фармацевтичної діяльності аптечними організаціями, визнаними такими відповідно до Федерального закону від 12 квітня 2010 року № 61-ФЗ «Про обіг лікарських засобів» (Офіційний вісник законодавства Російської Федерації, 2010, № 16, ст. 1815- № 31, ст.4161- № 42, ст. 5293- № 49, ст. 6409- 2011, № 50, ст. 7351) і сплачують єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності, а також індивідуальними припускає інімателямі, що мають ліцензію на фармацевтичну діяльність і сплачують єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності, які застосовують тариф, встановлений частиною 3.4 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ;
9.7. по рядку 7 у відповідних графах вказується сума виплат та інших винагород, вироблених страхувальниками членам екіпажів суден, зареєстрованих в Російському міжнародний реєстр суден, за виконання трудових обов`язків члена екіпажу судна, що застосовують тариф, встановлений частиною 3.3 статті 58 Федерального закону від 24 іюля2009 р № 212-ФЗ.

Заповнення таблиці 3.1 «Відомості, необхідні для застосування зниженого тарифу для сплати страхових внесків платниками страхових внесків, зазначеними в пункті 3 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ» форми Розрахунку
10. Таблиця заповнюється платниками, які застосовують знижений тариф страхових внесків щодо виплат та інших винагород, нарахованих на користь фізичних осіб, які є інвалідами I, II або III групи, в разі, якщо зазначений тариф нижче основного тарифу, встановленого для даних платників.
Кількість заповнених рядків в таблиці 3.1 повинна відповідати кількості фізичних осіб - інвалідів, яким платником були нараховані виплати і інші винагороди протягом звітного періоду. При цьому в графах 3, 4 вказується дата видачі та дата закінчення дії довідки медико-соціальної експертизи, висновку лікарсько-трудових експертних комісій.
11. При заповненні таблиці:
11.1. в графі 5 по кожній фізичній особі - інваліду I, II або III групи відображається сума виплат та інших винагород, нарахованих наростаючим підсумком з початку року, але не більше граничної величини бази для нарахування страхових внесків, яка встановлюється щорічно Кабінетом Міністрів України

 • .
  11.2. за графами 6 - 8 відображається сума виплат та інших винагород, нарахованих за останні три місяці звітного періоду;
  11.3. по рядку «Разом виплат» в графах 5 - 8 таблиці відображається загальна сума виплат та інших винагород, нарахованих платником на користь фізичних осіб, які є інвалідами I, II або III групи;
  11.4. значення рядка «Разом виплат» за графою 5 повинна дорівнювати даним рядка 5 графи 3 таблиці 3 «Розрахунок бази для нарахування страхових внесків»;
  11.5. значення рядка «Разом виплат» за графою 6 повинна дорівнювати даним рядка 5 графи 4 таблиці 3 «Розрахунок бази для нарахування страхових внесків»;
  11.6. Значення рядка «Разом виплат» за графою 7 має дорівнювати даним рядка 5 графи 5 таблиці 3 «Розрахунок бази для нарахування страхових внесків»;
  11.7. Значення рядка «Разом виплат» за графою 8 має дорівнювати даним рядка 5 графи 6 таблиці 3 «Розрахунок бази для нарахування страхових внесків».
  У разі, якщо таблиця 3.1 складається з декількох сторінок, значення рядка «Разом виплат» відбивається на останній сторінці.

  Заповнення таблиці 4 «Розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу для сплати страхових внесків платниками страхових внесків - громадськими організаціями інвалідів, зазначеними в пункті 3 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ» форми Розрахунку
  12. Таблиця заповнюється страхувальниками, які є громадськими організаціями інвалідів (їх регіональними і місцевими відділеннями), в тому числі створеними як спілки громадських організацій інвалідів, серед членів яких інваліди та їхні представники становлять не менше 80 відсотків, і застосовують тариф страхових внесків, встановлений частиною 2 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ.
  13. При заповненні таблиці:
  13.1. по рядку 1 вказується документально підтверджена загальна чисельність членів організації наростаючим підсумком з початку року і за кожний з останніх трьох місяців звітного періоду;
  13.2. по рядку 2 вказується чисельність інвалідів та їх законних представників з числа членів громадської організації наростаючим підсумком з початку року і за кожний з останніх трьох місяців звітного періоду;
  13.3. значення показника рядка 3 визначається як відношення показників рядків 2 і 1, помножене на 100;

  Заповнення таблиці 4.1. «Розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу для сплати страхових внесків
  платниками страхових внесків, зазначеними в пункті 3 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 іюля2009 р № 212-ФЗ »форми Розрахунку
  14. Таблиця заповнюється організаціями, статутний капітал якого повною мірою складається з вкладів громадських організацій інвалідів і в яких середньооблікова чисельність інвалідів становить не менше 50 відсотків, а частка заробітної плати інвалідів у фонді оплати праці складає не менше 25 відсотків, які застосовують тариф, встановлений частиною 2 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ.
  15. При заповненні таблиці:
  15.1. по рядку 1 вказується документально підтверджена середньооблікова чисельність працівників організації наростаючим підсумком з початку року і за кожний з останніх трьох місяців звітного періоду;
  15.2. по рядку 2 вказується документально підтверджена середньооблікова чисельність інвалідів, що працюють в даній організації, наростаючим підсумком з початку року і за кожний з останніх трьох місяців звітного періоду;
  15.3. значення показника рядка 3 визначається як відношення показників рядків 2 і 1, помножене на 100;
  15.4. по рядку 4 відображається фонд оплати праці в цілому по організації наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду і за кожен з останніх трьох місяців звітного періоду;
  15.5. по рядку 5 відображається заробітна плата інвалідів, що працюють в даній організації, наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду і за кожен з останніх трьох місяців звітного періоду;
  15.6. Значення показника рядка 6 визначається як відношення показників рядків 5 і 4, помножене на 100.

  Заповнення таблиці 4.2 «Розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу для сплати страхових внесків платниками страхових внесків, зазначеними в пункті 6 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ"
  форми Розрахунку
  16. Таблиця заповнюється організаціями, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій (за винятком організацій, які уклали з органами управління особливими економічними зонами угоди про здійснення техніко-впроваджувальної діяльності та які виробляють виплати фізичним особам, які працюють в техніко-впроваджувальної особливої економічної зони або промислово-виробничої особливої економічній зоні) і застосовують тариф, встановлений частиною 3 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ.
  З метою дотримання критеріїв, зазначених у частині 2.1 статті 57 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, і відповідності вимогам частини 5 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 г.№ 212-ФЗ організації, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій, заповнюють графи 3, 4 по рядках 1 - 4.
  З метою дотримання критеріїв, зазначених у частині 2.2 статті 57 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, і відповідності вимогам частини 5 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 г.№ 212-ФЗ новостворені організації заповнюють тільки графу 4 по рядках 1 - 4.
  17. При заповненні таблиці:
  17.1. по рядку 1 вказується середня / середньооблікова чисельність працівників, розрахована в порядку, визначеному наказами Федеральної служби державної статистики;
  17.2. по рядку 2 відображається загальна сума доходів, що визначається відповідно до статті 248 Податкового кодексу Російської Федерації;
  17.3. по рядку 3 відображається сума доходів від реалізації примірників програм для ЕОМ, баз даних, передачі майнових прав на програми для ЕОМ, бази даних, від надання послуг (виконання робіт) з розробки, адаптації та модифікації програм для ЕОМ, баз даних (програмних засобів і інформаційних продуктів обчислювальної техніки), а також послуг (робіт) з установки, тестування і супроводу зазначених програм для ЕОМ;
  17.4. значення рядка 4 визначається як відношення значень рядків 3 і 2, помножене на 100;
  17.5. по рядку 5 зазначаються дата і номер запису в реєстрі акредитованих організацій, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій, на основі отриманої виписки із зазначеного реєстру, що спрямовується уповноваженим центральним органом виконавчої влади відповідно до пункту 9 Положення про державну акредитацію організацій, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2007 р № 758 «Про державну акредитацію рганізаціі, які здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій »(Відомості Верховної Ради України, 2007, № 46, ст. 5597- 2009, № 12, ст.1429- 2011, № 3, ст. 542).

  Заповнення таблиці 4.3 «Розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків платниками страхових внесків, зазначеними в пункті 8 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ» форми Розрахунку
  18. Таблиця заповнюється організаціями та індивідуальними підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування та здійснюють основний вид економічної діяльності, передбачений пунктом 8 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, що класифікується відповідно до Класифікація видів економічної діяльності, і застосовують тариф страхових внесків, встановлений частиною 3.4 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ.
  19. При заповненні таблиці:
  19.1. по рядку 1 вказується сума доходів, що визначається відповідно до статті 346.15 Податкового кодексу Російської Федерації наростаючим підсумком з початку звітного (розрахункового) періоду;
  19.2. по рядку 2 вказується сума доходів від реалізації продукції і (або) наданих послуг за основним видом економічної діяльності, що визначається з метою застосування частини 1.4 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ;
  19.3. по рядку 3 вказується частка доходів, яка визначається з метою застосування частини 1.4 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ. Значення показника розраховується як відношення значень рядків 2 і 1, помножене на 100.

  Заповнення таблиці 4.4 «Розрахунок відповідності умов на право застосування зниженого тарифу страхових внесків платниками страхових внесків, зазначеними в пункті 11 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ» форми Розрахунку
  20. Таблиця заповнюється платниками - некомерційними організаціями (за винятком державних (муніципальних) установ), зареєстрованими в установленому законодавством України порядку, які застосовують спрощену систему оподаткування та здійснюють відповідно до установчих документів діяльність в сфері соціального обслуговування населення, наукових досліджень і розробок, освіти , охорони здоров`я, культури і мистецтва (діяльність театрів, бібліотек, музеїв та архівів) та масового порту (за винятком професійного), що застосовують тариф, встановлений частиною 2 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ.
  З метою дотримання критеріїв, зазначених у частині 5.1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, некомерційні організації заповнюють рядки 1 - 5 графи 3 при поданні Розрахунку за кожний звітний період.
  З метою відповідності вимогам частини 5.3 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ некомерційні організації заповнюють рядки 1 - 5 графи 4 за підсумками розрахункового періоду, тобто при поданні Розрахунку за рік.
  21. При заповненні таблиці:
  21.1. по рядку 1 відображається загальна сума доходів, що визначається відповідно до статті 346.15 Податкового кодексу Російської Федерації, з урахуванням вимог частини 5.1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ;
  21.2. по рядку 2 відображається сума доходів у вигляді цільових надходжень на утримання некомерційних організацій і ведення ними статутної діяльності, пойменованої в пункті 11 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, що визначаються відповідно до пункту 2 статті 251 Податкового кодексу Російської Федерації;
  21.3. по рядку 3 відображається сума доходів у вигляді грантів, одержуваних для здійснення діяльності, пойменованої в пункті 11 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, що визначаються відповідно до підпункту 14 пункту 1 статті 251 Податкового кодексу Російської Федерації ;
  21.4. по рядку 4 відображається сума доходів від здійснення видів економічної діяльності, зазначених у підпунктах р - ф, я.4 - я.6 пункту 8 частини 1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ;
  21.5. по рядку 5 відображається частка доходів, яка визначається з метою застосування частини 5.1 статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ, яка розраховується як відношення суми рядків 2, 3, 4 до рядка 1, помножене на 100.

  Заповнення таблиці 5 «Розшифровка виплат, вироблених
  за рахунок коштів, що фінансуються з федерального бюджету »форми Розрахунку
  22. При заповненні таблиці:
  22.1. в графі 3 вказується число одержувачів допомог, виплачених громадянам у розрахунковому періоді понад установлений законодавством Російської Федерації про обов`язкове соціальне страхування розміру, що фінансується за рахунок коштів федерального бюджету;
  22.2. в графах 4, 7, 10, 13, 16 вказується кількість днів, кількість виплат або кількість посібників, виплачених громадянам у розрахунковому періоді понад установлений законодавством Російської Федерації про обов`язкове соціальне страхування розміру, що фінансується за рахунок коштів федерального бюджету;
  22.3. в графах 5, 8, 11, 14, 17, 20 «витрати (сума)» відображається сума витрат на виплату допомоги;
  22.4. показники таблиці повинні відповідати показникам, відображеним в графі 5 «в т.ч. за рахунок коштів, що фінансуються з федерального бюджету »таблиці 2« Витрати по обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством »(рядки 1, 3, 7, 11);
  22.5. в графах 6, 9, 12, 15, 18 відображається кількість одержувачів;
  в графах 7, 10, 13, 16, 19 відображаються кількість днів, виплат, допомог;
  в графах 8, 11, 14, 17, 20 відображаються витрати, які вироблені громадянам.
  22.5.1. в графах 6 - 17 відображаються виплати в розмірах понад встановлені законодавством Російської Федерації, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, громадянам, постраждалим:
  за графами 6 - 8 - внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (Закон Російської Федерації від 15 травня 1991 № 1244-1 «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» (Відомості З`їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР , 1991, № 21, ст. 699- Відомості З`їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 32, ст. 1861 Відомості Верховної Ради України, 1995, № 48, ст. 4561- 1996 року, № 51, ст. 5680- 1997, № 47, ст. 5341- 1998, № 48, ст. 5850- 1999 року, № 16, ст. 1937 № 28, ст . 3460- 2000, № 33, ст. 3348- 2001, № 1, ст.2- № 7, ст. 610- № 33, ст. 3413- № 53, № 5030- 2002 № 27, ст. 2779- № 30, ст. 3033- № 50, ст. 4929- № 52, ст. 5132- 2003 № 43, ст. 4108- № 52, ст. 5018- 2004, № 18, ст. 1689 № 35, ст . 3607- 2006, № 6, ст. 637- № 30, ст. 3288- № 50, ст. 5285- 2007, № 46, ст. 5554- 2008, № 9, ст. 817- № 29, ст. 3410 - № 30, ст. 3616- № 52, ст. 6224, 6236- 2009, № 18, ст. 2152- № 30, ст. 3739- № 48, ст. 5866- 2011, № 23, ст. 3270- № 29, ст. 4297- № 47, ст. 6608- № 49, ст. 7024);
  за графами 9 - 11 - внаслідок аварії на виробничому об`єднанні «Маяк» (Федеральний закон від 26 листопада 1998 № 175-ФЗ «Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об`єднанні« Маяк »та скидів радіоактивних відходів у річку Теча »(Відомості Верховної Ради України, 1998, № 48, ст. 5850- 2000, № 33, ст. 3348- 2004, № 35, ст. 3607- 2008, № 30, ст. 3616- 2011 , № 1, ст. 26);
  за графами 12 - 14 - внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні (Федеральний закон від 10 січня 2002 № 2-ФЗ «Про соціальні гарантії громадянам, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 № 2, ст. 128 2004, № 12, ст. 1035- № 35, ст. 3607- 2008, № 9, ст. 817- № 29, ст. 3410- № 30, ст. 3616- № 52, ст. 6224, ст. 6236- 2009, № 18, ст. 2152- № 30, ст. 3739- № 52, ст. 6452);
  за графами 15 - 17 - особам з підрозділів особливого ризику (постанова Верховної Ради Російської Федерації від 27 грудня 1991 р № 2123-1 «Про поширення дії Закону РРФСР« Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС »на громадян з підрозділів особливого ризику »(Відомості З`їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР 1992, № 4, ст. 138, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 35, ст. 3607), особам, які мають або перенесли променеву хворобу, або стали инвал дами внаслідок радіаційних аварій, крім Чорнобильської АЕС (постанова Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 30 березня 1993 № 253 «Про порядок надання компенсацій і пільг особам, які постраждали від радіаційних впливів (Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації, 1993, № 14 , ст. 1182, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 13, ст. тисяча триста шістьдесят п`ять);
  22.5.2. за графами 18 - 20 відображаються відомості про додаткові виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, пов`язані з заліком до страхового стажу застрахованої особи періодів служби, протягом яких громадянин не підлягав обов`язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством в відповідно до частини 4 статті 3 Федерального закону від 29 грудня 2006 № 255-ФЗ, що впливають на визначення розмірів допомоги з 1 січня 2007 р .;
  22.6. рядок 7 «Усього (стор. 1-3, 6)» - контрольна рядок, де показується сума значень рядків 1, 2, 3, 6.

  IV. Заповнення розділу II «Розрахунок за нарахованими, сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і витрат на виплату страхового забезпечення» форми Розрахунку
  23. Страхувальник, який має самостійні класифікаційні одиниці, виділені відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації від 31 січня 2006 № 55 «Про затвердження Порядку підтвердження основного виду економічної діяльності страхувальника по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - юридичної особи, а також видів економічної діяльності підрозділів страхувальника, що є самостійними классифик ційними одиницями »(зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 20 лютого 2006 г.№ 7522) * представляє Розрахунок, складений в цілому по організації, і розділ II Розрахунку« Розрахунок за нарахованими, сплачених страхових внесках на обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і витрат на виплату страхового забезпечення »по кожному підрозділу страхувальника, що є самостійною класифікаційної одиницею.

  Заповнення таблиці 6 «База для нарахування страхових внесків» форми Розрахунку
  24. При заповненні таблиці:
  24.1. по рядку 1 «Всього з початку розрахункового періоду» відображаються виплати на користь працівників наростаючим підсумком відповідно за перший квартал, півріччя, 9 місяців поточного періоду і рік, в тому числі за останні три місяці звітного періоду (рядок 2) з розбивкою по місяцях (рядки 3 - 5);
  24.2. по рядку 1 графи 3 вказується загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, в тому числі в графі 4 - сума виплат на користь працюючих інвалідів;
  24.3. в графі 5 відображаються виплати на користь працівників, на які не нараховуються страхові внески, відповідно до статті 20.2 Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ «Про обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» (Відомості Верховної Російської Федерації, 1998, № 31, ст. 3803- 2010, № 50, ст. 6606) (далі - Федеральний закон від 24 липня 1998 № 125-ФЗ);
  24.4. в графі 6 «Розмір страхового тарифу відповідно до класу професійного ризику (%)» вказується розмір страхового тарифу, який встановлюється в залежності від класу професійного ризику, до якого належить страхувальник (підрозділ);
  24.5. в графі 7 «Знижка до страхового тарифу» проставляється відсоток знижки до страхового тарифу, встановлений територіальним органом Фонду на поточний календарний рік відповідно до Правил встановлення страхувальникам знижок і надбавок до страхових тарифів на обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 6 вересня 2001 № 652 «від затвердження Правил встановлення страхувальникам знижок і надбавок до страхових тарифу м на обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань »(Відомості Верховної Ради України, 2001, № 37, ст. 3696- 2005, № 16, ст. 1457- 2010, № 52, ст. 7104) (далі - постанову Уряду Російської Федерації від 6 вересня 2001 № 652);
  24.6. в графі 8 вказується дата наказу територіального органу Фонду про встановлення страхувальникові надбавки до страхового тарифу;
  24.7. в графі 9 «Надбавка до страхового тарифу» проставляється відсоток надбавки до страхового тарифу, встановлений територіальним органом Фонду на поточний календарний рік відповідно постановою Уряду Російської Федерації від 6 вересня 2001 № 652;
  24.8. в графі 10 «Розмір страхового тарифу з урахуванням знижки (надбавки) (%)» вказується розмір страхового тарифу з урахуванням встановленої знижки або надбавки до страхового тарифу. Дані заповнюються з двома десятковими знаками після коми.

  Заповнення таблиці 7 «Розрахунки з обов`язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» форми Розрахунку

  25. Таблиця заповнюється на основі записів у бухгалтерському обліку страхувальника.
  26. При заповненні таблиці:
  26.1. по рядку 1 «Заборгованість за страхувальником на початок розрахункового періоду" відображається залишок за кредитом рахунка за розрахунками з Фондом по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Даний показник на протязі розрахункового періоду не змінюється;
  26.2. по рядку 2 "Нараховано до сплати страхових внесків" відображається сума нарахованих страхових внесків на обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з початку розрахункового періоду відповідно до розміру встановленого страхового тарифу з урахуванням знижки (надбавки). Сума підрозділяється «на початок звітного періоду» і «за останні три місяці звітного періоду»;
  26.3. по рядку 3 «Нараховано внесків за результатами перевірок" відображається сума внесків, нарахована територіальним органом Фонду за актами виїзних перевірок;
  26.4. по рядку 4 «Не прийнято до заліку витрат територіальним органом Фонду за минулі розрахункові періоди» відображаються суми не прийнятих до заліку витрат територіальним органом Фонду за минулі розрахункові періоди за актами виїзних і камеральних перевірок;
  26.5. по рядку 5 «Нараховано внесків страхувальником за минулі розрахункові періоди" відображається сума внесків, донарахована за минулі роки як самим страхувальником, так і за результатами камеральної перевірки;
  26.6. по рядку 6 «Отримано від територіального органу Фонду на банківський рахунок» відображаються суми, отримані від територіального органу Фонду на банківський рахунок страхувальника в порядку відшкодування витрат, що перевищують суму нарахованих страхових внесків;
  26.7. по рядку 7 «Повернення сум надміру сплачених (стягнених) страхових внесків" відображаються суми, перераховані територіальним органом Фонду на банківський рахунок страхувальника як повернення надміру сплачених (стягнених) сум страхових внесків;
  26.8. рядок 8 «Всього (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)» - контрольна рядок, де вказується сума значень рядків з 1 по 7;
  26.9. по рядку 9 «Заборгованість за територіальним органом Фонду на кінець звітного періоду" відображається сума заборгованості за територіальним органом Фонду на кінець звітного періоду (дебетове сальдо по рахунку, на якому ведуться розрахунки по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань);
  26.10. по рядку 10 «Заборгованість за територіальним органом Фонду на початок розрахункового періоду" відображається залишок за дебетом рахунка за розрахунками з Фондом по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (на підставі даних бухгалтерського обліку страхувальника). Даний показник на протязі розрахункового періоду не змінюється;
  26.11. по рядку 11 «Витрати по обов`язковому соціальному страхуванню" відображаються витрати по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань наростаючим підсумком з початку року з розбивкою «на початок звітного періоду» і «за останні три місяці звітного періоду»;
  26.12. по рядку 12 «Сплачено страхових внесків" відображаються суми, перераховані страхувальником на банківський рахунок територіального органу Фонду, наростаючим підсумком з початку року з розбивкою «на початок звітного періоду» і «за останні три місяці звітного періоду» із зазначенням дати і номера платіжних доручень;
  26.13. по рядку 13 «Списана сума заборгованості страхувальника» відбивається списана сума заборгованості страхувальника відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації, прийнятими щодо конкретних страхувальників або галузі, зі списання недоїмки;
  26.14. рядок 14 «Усього (сума рядків 10 + 11 + 12 + 13)» - контрольна рядок, де показується сума значень рядків з 10 по 13;
  26.15. по рядку 15 «Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду» показується залишок заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду (кредитове сальдо по рахунку, на якому ведуться розрахунки по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), в тому числі:
  по рядку 16 «недоїмка» показується сума простроченої заборгованості, обчислена самим страхувальником на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Заповнення таблиці 8 «Витрати по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» форми Розрахунку
  27. При заповненні таблиці:
  27.1. по рядках 1, 4, 7 відображаються витрати, проведені страхувальником самостійно відповідно до чинних нормативно-правовими актами з обов`язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, з них:
  по рядках 2, 5 - витрати, проведені страхувальником, постраждалим, які працюють за зовнішнім сумісництвом;
  по рядках 3, 6, 8 - витрати, проведені страхувальником, які постраждали на іншому підприємстві;
  27.2. по рядку 9 відображаються витрати, проведені страхувальником на фінансування запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму і профзахворювань. Дані витрати виробляються відповідно до постанов Уряду Російської Федерації на відповідний рік та з Правилами, затвердженими Міністерством охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації;
  27.3. рядок 10 - контрольна рядок, де показується сума значень рядків 1, 4, 7, 9;
  27.4. в графі 3 показується кількість оплачених днів по тимчасовій непрацездатності у зв`язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням (відпустки для санаторно-курортного лікування);
  27.5. в графі 4 відображаються витрати наростаючим підсумком з початку року, зараховані в рахунок страхових внесків по обов`язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  Заповнення таблиці 9 «Чисельність потерпілих (застрахованих) у зв`язку зі страховими випадками в звітному періоді» форми Розрахунку
  28. При заповненні таблиці:
  28.1. по рядку 1 дані заповнюються на підставі актів про нещасні випадки на виробництві за формою Н-1 (додаток № 2 до Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 24 жовтня 2002 № 73 «про затвердження форм документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, і положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях» (зареєстрований про Міністерством юстиції Російської Федерації 5 грудня 2002 № 3999), з виділенням числа випадків зі смертельними наслідками (рядок 2);
  28.2. по рядку 3 дані заповнюються на підставі актів про випадки професійних захворювань (додаток до Положення про розслідування та облік професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2000 № 967 «Про затвердження Положення про розслідування та облік професійних захворювань» (Відомості Верховної Російської Федерації, 2000, № 52, ст. 5149);
  28.3. по рядку 4 «Усього постраждалих» відображається сума значень рядків 1, 3 з виділенням по рядку 5 числа постраждалих (застрахованих) за страховими випадками, що закінчився тільки тимчасовою непрацездатністю. Дані по рядку 5 заповнюються на підставі листків непрацездатності;
  28.4. при заповненні рядків 1-3, які заповнюються на підставі актів про нещасні випадки на виробництві за формою Н-1 і актів про випадки професійних захворювань, слід враховувати страхові випадки за звітний період за датою проведення експертизи з перевірки настання страхового випадку.


 • Увага, тільки СЬОГОДНІ!
  Cхоже
  Форма рв-3 пфр. Розрахунок за внесками за додатковим тарифом для роботодавців, які використовують працю членів левс гаФорма рв-3 пфр. Розрахунок за внесками за додатковим тарифом для роботодавців, які використовують працю членів левс га
  Форма сзв-4-2. Індивідуальні відомості про страховий стаж і нараховані страхові внески на обов`язкове пенсійне страхування застрахованої особи, спискова формаФорма сзв-4-2. Індивідуальні відомості про страховий стаж і нараховані страхові внески на обов`язкове пенсійне страхування застрахованої особи, спискова форма
  Форма 4-фсс рф. 2010 р розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2010 4 кв.Форма 4-фсс рф. 2010 р розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2010 4 кв.
  Форма 4-фсс рф. Розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2009 ii кв. - 2009 iv кв.Форма 4-фсс рф. Розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2009 ii кв. - 2009 iv кв.
  Форма 4а-фсс. Звіт по страхових внесках, добровільно сплачуються до фонду соціального страхування рфФорма 4а-фсс. Звіт по страхових внесках, добровільно сплачуються до фонду соціального страхування рф
  Форма 4-фсс з 2017 року: проектФорма 4-фсс з 2017 року: проект
  Форма рсв-1 пфр діюча до 4 кварталу 2010 року. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внескахФорма рсв-1 пфр діюча до 4 кварталу 2010 року. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках
  Форма рсв-2. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове пенсійне страхування в пенсійний фонд російської федераціїФорма рсв-2. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов`язкове пенсійне страхування в пенсійний фонд російської федерації
  Форма адв-11. Відомість сплати страхових внесків на обов`язкове пенсійне страхуванняФорма адв-11. Відомість сплати страхових внесків на обов`язкове пенсійне страхування
  Форма 4-фсс рф. 2010 р розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2010 1 кв. - 2010 4 кв.Форма 4-фсс рф. 2010 р розрахункова відомість за коштами фсс рф. 2010 1 кв. - 2010 4 кв.
  Форма адв-6-2. Опис відомостей, переданих страхувальником в пфрФорма адв-6-2. Опис відомостей, переданих страхувальником в пфр
  Форма сзв-6-1. Відомості про нараховані та сплачені страхові внески на обов`язкове пенсійне страхування і страховий стаж застрахованої особиФорма сзв-6-1. Відомості про нараховані та сплачені страхові внески на обов`язкове пенсійне страхування і страховий стаж застрахованої особи
  Податкова декларація з податку на гральний бізнесПодаткова декларація з податку на гральний бізнес
  Звіт про використання сум страхових внесківЗвіт про використання сум страхових внесків
  Особливості виплати допомоги по тимчасовій непрацездатностіОсобливості виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності
  Рсв-1 пфр за 1 квартал 2011. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внескахРсв-1 пфр за 1 квартал 2011. Розрахунок по нарахованих і сплачених страхових внесках
  Особливості обчислення допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, добровільно вступили в правовідносини з обов`язкового соціального страхуванняОсобливості обчислення допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, добровільно вступили в правовідносини з обов`язкового соціального страхування
  Розрахунок авансових платежів по страхових внесках. Кнд 1151058Розрахунок авансових платежів по страхових внесках. Кнд 1151058
  Порядок обчислення і сплати страхових внесків індивідуальними підприємцями, які мають найманих працівниківПорядок обчислення і сплати страхових внесків індивідуальними підприємцями, які мають найманих працівників
  Казенні установи: розрахунки по платежах до бюджетуКазенні установи: розрахунки по платежах до бюджету