Припинення договору страхування осацв і визнання договору недійсним

Як і будь-який інший цивільно-правовий договір, договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має свої підстави для припинення та визнання договору недійсним.

Договір страхування припиняється у випадках:

-закінчення терміну його дії-
-виконання страховиком зобов`язання перед страхувальником за договором в повному обсязі, тобто відшкодування збитку в розмірі страхової суми-
-ліквідації страхувальника, що є юридичною особою, або смерті страхувальника фізичної особи, крім випадків заміни страхувальника в договорі страхування або його реорганізації.

Договір страхування може бути припинений до настання терміну, на який його було укладено, якщо після набрання ним чинності, можливість настання страхового випадку відпала, і існування страхового ризику припинилося для розслідування обставин іншим, ніж страховий випадок.
Так само можливе дострокове припинення договору страхування цивільної відповідальності за угодою сторін, якщо інше не передбачено цивільним законодавством або договором.

У випадку ж з договором обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів договір достроково припиняється у випадках:

-смерть громадянина - страхувальника, якщо його права і обов`язки за договором обов`язкового страхування не перейшли до інших особам-
-ліквідація юридичної особи - страхувальника-
-відкликання ліцензії страховика в порядку, встановленому законодавством РФ, і / або ліквідації страховщіка-
-припинення договору обов`язкового страхування з ініціативи страховика в зв`язку з несплатою страхувальником страхової премії у встановлений термін при продовженні терміну дії договору обов`язкового страхування-
-відмова страхувальника від продовження договору обов`язкового страхування зі страховиком, з яким було укладено договір-
-заміна власника транспортного засоби-
-повна загибель (втрата) транспортного засобу, зазначеного в страховому полісі обов`язкового страхування-
-надання страхувальником страховикові неправдивих або неповних даних при укладенні договору обов`язкового страхування, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового ризику-
-інші випадки, передбачені законодавством РФ.

Проблеми з достроковим припиненням договору ОСАЦВ

Однак на сьогоднішній день існує ряд проблем пов`язаних з достроковим припиненням дії договору обов`язкового страхування. Розглянемо найбільш поширені випадки.
У разі зміни власника транспортного засобу дія договору обов`язкового страхування може бути достроково припинено на підставі пп. «Б» п.33.1 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за заявою страхувальника. Однак, при зверненні страхувальника до страховика із заявою про припинення договору обов`язкового страхування на підставі пп. «Б» п.33.1 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів страхова компанія вимагає документи, що підтверджують факт зміни власника (наприклад: Паспорт транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку і записом, що автомобіль проданий, інші документи, аж до надання договору купівлі-продажу), але в Правилах обов`язкового страхування цивільно-правової відпові ності власників транспортних засобів немає вказівки на необхідність надання таких документів. Страхова компанія пояснює свої дії як один із способів попередження страхового шахрайства з боку страхувальника. Дане питання є прогалиною в законодавстві про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Для вирішення даної проблеми було б доцільним включити в Правила перелік документів, які необхідно надати страховій компанії для розірвання договору обов`язкового страхування на підставі пп. «Б» п.33.1 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Video: Визнання договору купівлі-продажу недійсним

Приклад позитивного рішення суду:

Селін Володимир Дмитрович звернувся до суду з позовом до ТОВ "Страхова компанія" Югорія ".
Селін просить визнати вимоги ТОВ "СК" Югорія "про надання додаткових документів (нотаріальна копія договору купівлі-продажу ТЗ, копія ПТС з відміткою про зняття ТЗ з обліку, копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ із зазначенням нового власника, довідка ДАІ - ГИБДД про зняття ТЗ з реєстраційного обліку) для розірвання договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ та виплати частини страхової премії незаконними.
12.12.2011 р Селіним В.Д. було укладено договір обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ при експлуатації автомобіля "ВАЗ-1118", XTA21183033496183.
12.01.2012 р зазначений автомобіль був проданий Спірковой М.Г. за договором купівлі-продажу автотранспортного засобу від 12.01 2012 р
15.01.2012 р Селіним було подано заяву в ТОВ "СК" Югорія "про розірвання договору ОСАЦВ в зв`язку з заміною власника з додатком копії договору купівлі-продажу. 29.01.2012 р була подана претензія в ТОВ" СК "Югорія" в зв`язку з порушенням терміну виплати частини страхової премії, 01.02.2012 р Селіним була отримана відповідь на претензію від 29.01.2012 р від ТОВ "СК" Югорія ". В даному відповіді зазначено, що" СК "Югорія" не заперечує проти розірвання договору ОСАЦВ і частина страхової премії буде виплачена після подання одного з перелічених документів: нотаріальна до Пія договору купівлі-продажу ТЗ, копія ПТС з відміткою про зняття ТЗ з обліку, копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ із зазначенням нового власника, довідка ДАІ - ГИБДД про зняття ТЗ з реєстраційного обліку.
На підставі положень ч. 1 та ч. 3 ст. 958 ГК РФ і п. 34 Правил ОСАГО суд вважає, що не відповідають закону вимоги ТОВ "СК" Югорія "про подання будь-яких документів для розірвання договору ОСАЦВ (страховий поліс ААА N 0201248251).
Суд постановив:
стягнути з ТОВ "Страхова компанія" Югорія "на користь Селіна Володимира Дмитровича 2359 рублів 50 копійок страхової премії.

Video: Недійсність договорів

У разі, якщо страхувальник при достроковому розірванні договору обов`язкового страхування надасть страхової компанії необхідні документи, то при поверненні не використаною частини страхової премії страховик віднімає 23%. Хоча подібні дії є незаконними, так як в п.34 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів сказано, що страховик повертає страхувальникові частина страхової премії за не минулий термін дії договору обов`язкового страхування. Страховик аргументує свої дії таким чином: відповідно до розділу II «Структура страхового тарифу» Страхових тарифів по обов`язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, їх структурою і порядком застосування страховиками при визначенні страхової премії, затверджених Постановою Уряду РФ № 264 від 07.05.2003 року , статтями 8 і 22 Закону РФ «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів № 40-ФЗ від 25.04.2002 року в структуру страхового тари фа (премії) входять 3% стягнутої суми в якості резервів компенсаційних виплат і 20% стягнутої суми в якості витрат на здійснення діяльності зі страхування.
Таким чином, 23% стягнутої в якості страхового внеску (премії) грошової суми витрачаються (розміщуються) страховиком одноразово при укладанні договору страхування (виготовлення бланків і спеціальних знаків, оплата агентської винагороди, формування спеціальних резервів і т.д.) і не розподіляються за часом дії договору страхування.

Функції Російського Союзу Автострахувальників

Згідно з вимогами Закону всі страхові компанії, що здійснюють діяльність з обов`язкового страхування даного виду, повинні бути членами професійного об`єднання страховиків, яким надано ряд повноважень, в тому числі створення методичних рекомендацій з уніфікації здійснення обов`язкового страхування.
Російським Союзом Автострахувальників (РСА), яке є офіційним професійним об`єднанням, створеним відповідно до Закону, видані методичні рекомендації, згідно з якими при розірванні договору обов`язкового страхування, страхові компанії утримують 23% страхової премії, а також суму, рівну частини страхової премії за минулий період дії договору страхування.
За невиконання вимог професійного об`єднання страховиків страхова компанія може бути піддана стягненням аж до виключення з членства, що тягне за собою відкликання ліцензії на здійснення даного виду страхування.
Таким чином, відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність по здійсненню обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страховик при поверненні частини страхової премії поряд з витраченої премією за минулий період дії договору страхування утримує 23% страхової премії, спрямовані на формування страхових резервів і погашення накладних витрат.

Повернення невикористаної частини страхової премії

Наступним спірним питанням є можливість дострокового припинення договору обов`язкового страхування з поверненням не використаною частини страхової премії за заявою страхувальника. У Правилах немає пункту розірвання договору по простому бажанням страхувальника, але є пункт «і», який говорить про інших випадках, передбачених законодавством РФ. Відповідно до ст. 958 ГК РФ страхувальник має право відмовитися від договору страхування в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала. Саме вищезгадану статтю ГК РФ і можна підвести під п. «І» Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, в якому говориться, що розірвання договору можливе "і в інших випадках". При цьому страхувальнику повинна бути повернута сума невикористаної страхової премії (п. 34 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів). Це ж підтвердив керівник актуарного центру Російського союзу автостраховиків (РСА) Володимир Ізмайлов. Але страхові компанії трактує не зовсім чіткі положення Закону «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» в свою користь, кажучи про те, що в Правилах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів немає пункту передбачає розірвання договору обов`язкового страхування з ініціативи страхувальника.
Для врегулювання вищеописаних проблем, необхідним є внесення змін і доповнень щодо спірних питань і приведення Закону «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» у відповідність з нормами ГК РФ.
У разі, якщо договір страхування цивільної відповідальності достроково припинив свою дію, зобов`язання страховика перед потерпілими третіми особами по виплаті страхового відшкодування щодо страхових подій, які відбулися протягом дії, зберігається протягом двох років.
Зобов`язання сторін, в разі розірвання договору страхування, вважаються припиненими з моменту укладення угоди сторін про розірвання договору, якщо інше не випливає з укладеної угоди.
Договір страхування може бути визнаний недійсним з моменту його укладення з загальних підставах, передбачених цивільним законодавством. Також договір визнається недійсним, якщо він ставить страхувальника в гірше становище (ст. 22 ГК РФ), в порівнянні з тим, яке передбачено законодавством РФ.
При визнання договору страхування недійсним кожна із сторін зобов`язана повернути другій все одержане за договором (п. 3 ст. 169 ЦК України).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже