Договір страхування осацв з юридичної точки зору

До 2003 року в Росії страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів була добровільною. Але з 1 липня 2003 року укладення договору ОСАЦВ стало обов`язковим для всіх транспортних засобів. Без поліса ОСАЦВ не можна було як керувати автомобілем, так і зареєструвати куплений автомобіль або пройти техогляд. Тому, договір страхування цивільної відповідальності як добровільна форма є класичною моделлю приватної автономії волі, а договір страхування як обов`язковий вид страхування є обмеженим, особливим різновидом примусового договору.
Відносини по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів оформляються договором. Елементи правовідносини, які виникають при укладенні договору, були розглянуті вище. Тому тут договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів буде розглядатися як окремий інститут страхування.
Договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має на увазі, що одна сторона (страховик) за певну плату (страхову премію), зобов`язується відшкодувати збиток, заподіяний іншою стороною, страхувальником, третім особам.

Визначення договору обов`язкового страхування

Закон "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" так визначає договір страхування: договір страхування, за яким страховик зобов`язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати потерпілим завдану внаслідок цієї події шкоди їхньому життю , здоров`ю або майну (здійснити страхову виплату) в межах визначеної договором суми (страхової суми). Договір обов`язкового страхування укладається в порядку і на умовах, які передбачені Законом «Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів», і є публічним. Публічним договором визнається договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов`язки щодо продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться.
У правилах добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів страхової компанії "РЕСО-Гарантія" дається таке визначення договору страхування. За договором страхування, укладеним на умовах цих правил. Страховик зобов`язується за обумовлену договором страхову плату (страхову премію) при настанні події, передбаченої у договорі страхування (страхового випадку), виплатити страхове відшкодування в розмірі заподіяної страхувальником ( "застрахованою особою") шкоди потерпілим особам, але не більше страхової суми, встановленої в договорі страхування.
Російський союз автостраховиків дає інше поняття договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, за яким страховик зобов`язується за обумовлену договором страхову плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), збитку , що виникли внаслідок заподіяння шкоди його життю, здоров`ю або його майну (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором страхів ня страхової суми (ліміту страхового відшкодування), а також компенсувати страхувальникові судові і позасудові витрати, пов`язані з настанням його відповідальності за заподіяння шкоди третім особам.
Договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має всі ознаки властивими договором страхування. Він може бути як реальним, так і консенсуальних. Реальний він тоді, коли вступає в силу з моменту сплати страхувальником всієї страхової премії або першого страхового внеску. Консенсуальних договір є, якщо в самому договорі передбачено інший порядок вступу договору в силу.

Термін дії договору страхування

Термін дії договору обов`язкового страхування в звичайному випадку становить один рік, однак законом передбачені й винятки. Так, існує так звана транзитна страховка. При придбанні транспортного засобу (покупці, спадкуванні, прийнятті в дар і таке інше) його власник має право укласти договір обов`язкового страхування на термін проходження до місця реєстрації транспортного засобу. При цьому власник транспортного засобу зобов`язаний до його реєстрації укласти договір обов`язкового страхування на один.
Що стосується автомобілів, зареєстрованих в іноземній державі, то вони також зобов`язані придбати поліс ОСАГО на термін перебування в Російській Федерації, але не менше ніж на 5 днів.

Договір страхування ОСАЦВ на користь третьої особи

Договір передбачає відшкодування страхувальникові шкоди, який в даному випадку полягає в применшення майна страхувальника у зв`язку з його обов`язком відшкодувати завдані ним збитки третій особі.
Досить спірним є питання про те, чи можна вважати договір страхування відповідальності власників транспортних засобів договором на користь третьої особи.
Відповідно до п. 3 ст. 931 ГК РФ «договір ризику відповідальності за заподіяння шкоди вважається укладеним на користь осіб, яким може бути завдано шкоди (вигодонабувачів), навіть якщо договір укладено на користь страхувальника або іншої особи, відповідальних за заподіяння шкоди, або в договорі не сказано в чию користь він укладений ». Одночасно згідно ст. 430 ГК «договором на користь третьої особи визнається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов`язаний зробити виконання не кредитору, а вказаною або не вказаною в договорі третій особі, має право вимагати від боржника виконання зобов`язання на свою користь».
Договором на користь третьої особи визнається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов`язаний зробити виконання не кредитору, а вказаною або не вказаною в договорі третій особі, має право вимагати від боржника виконання зобов`язання на свою користь (п.1, ст.430 ГК РФ). Договір страхування відповідальності власників транспортних засобів укладається між страхувальником і страховиком. Виконання ж по ньому слід особі, що не бере участь в договорі - потерпілому.

Підвиди договору страхування

Експертами виділяється два підвиди договору страхування відповідальності. Це договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди, а також договір страхування відповідальності за заподіяння шкоди.
За першим договором страховим випадком служить покладання на страхувальника відповідальності за заподіяну шкоду потерпілому. Особливість зазначеного договору полягає, перш за все, в тому, що в ньому потерпілий від заподіяння шкоди взагалі не бере. З цієї причини такий договір може бути побудований за конструкцією договору на користь третьої особи лише в тому випадку, якщо в якості третьої особи буде виступати особа, чия відповідальність страхується. Так, наприклад, страхувальник може застрахувати або ризик власної відповідальності за заподіяння шкоди при використанні належної йому автомашини, або, таким же чином, ризик відповідальності власника іншої автомашини. Ув`язнений таким чином договір повністю вкладається в рамки договору на користь третьої особи. І тоді, в цьому випадку, третя особа (власник автомашини, чий ризик відповідальності за заподіяння шкоди був застрахований договором, укладеним іншою особою-страхувальником) володіє безумовним правом звернутися з відповідною вимогою безпосередньо до страховика, тобто здійснити звичайні для вигодонабувача в договорі страхування права. Мається на увазі, що подібно страхувальникові, застрахував власний ризик відповідальності, вигодонабувач може зажадати від страховика компенсувати вироблені потерпілому виплати. Таким чином, послідовність в відповідальності в такому договорі в тому, що потерпілий звертається з вимогою до вигодонабувачу, а той, задовольнивши вимоги потерпілого, безпосередньо адресує власне вимога про компенсацію здійснених виплат страховику.
У другому виді договору (страхування відповідальності за заподіяння шкоди) страховим випадком служить саме заподіяння шкоди як таке, що породило обов`язок заподіювача його відшкодувати. При цьому мається на увазі, що страхувальник, відшкодувавши потерпілому шкоду, звертається з вимогою про компенсацію виплаченого до страховика. В даному випадку, ми не можемо говорити про договір на користь третьої особи.
Однак стосовно і до цього договору може бути використана конструкція договору на користь третьої особи. Йдеться про те, що третя особа - це потерпілий і як такий він набуває право, минаючи страхувальника звернутися зі своїми вимогами безпосередньо до страховика. На відміну від вигодонабувача в договорі страхування ризику відповідальності такий же вигодонабувач в договорі страхування відповідальності - потерпілий повинен довести лише те, що перед ним несе відповідальність за заподіяну шкоду страхувальник. Виступ в договорі страхування на користь третьої особи дає можливість потерпілому придбати альтернативне право пред`являти свою вимогу про відшкодування шкоди за своїм вибором або страхувальнику, як того, хто несе відповідальність за заподіяння шкоди, або безпосередньо страховику.
Таким чином, можливі дві конструкції договору страхування відповідальності: проста, коли в договорі беруть участь тільки страховик і страхувальник, і складна - по моделі договору на користь третіх осіб.
Однак можна знайти досить вагомі доводи проти визнання цього договору - договором на користь третьої особи.
По - перше, при страхуванні відповідальності в момент укладення договору невідомо, на чию користь він укладений. Та й взагалі виконання договору може і не відбутися, якщо страховий випадок не настане. Але сам договір страхування існує протягом всього страхового періоду.
По - друге, підставою договору на користь третьої особи є намір особи, яка укладає цей договір, провести якесь майнове надання на користь іншого. У страхувальника відповідальності немає такого наміру. Він укладає договір з метою забезпечення себе на випадок виникнення у нього деликтного зобов`язання перед третьою особою. Для страхувальника цей договір покликаний полегшити його становище при настанні страхового випадку. Це полегшення виражається в тому, що страховик за нього проводить виплати потерпілому третій особі. З цього можна зробити висновок, що юридична суть цієї виплати не в матеріальному наданні третій особі, а у виконанні зобов`язання з заподіяння шкоди.
Беручи до уваги вищевикладене, конструкцію договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів невірно буде вважати договором на користь третіх осіб.
Даний договір буде договором на користь третіх осіб, якщо він укладений між страхувальником і страховиком на користь вигодонабувача - власника машини, чиєї ризик відповідальності застрахований договором, укладеним іншою особою - страхувальником. В рівній мірі, договором на користь третьої особи буде договір, якщо в силу умов договору або норми в законі за потерпілим визнається право на пред`явлення вимоги про відшкодування шкоди, заявленого безпосередньо страховику.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже