Договір надання послуг

Video: Суперечки з договору возмездного надання послуг Юридична он лайн консультація Дефанс

Video: Договір надання послуг, Договір підряду - ч. 2

ДОГОВІР
возмездного надання послуг
м ________________ "___" _________ 200__ р ._______________________________________________________________,(Найменування підприємства-виконавця)іменоване в подальшому "Виконавець", в особі ____________________________________________________________________________________________,(Посада, П.І.Б.)діючого на підставі __________________________________________,(Статуту, положення)з одного боку, і _________________________________________________,(Найменування підприємства-замовника)іменоване в подальшому "Замовник", в особі _______________________________________________________________________________________________,(Посада, П.І.Б.)діючого на підставі __________________________________________,(Статуту, положення)з іншого боку, уклали цей договір про ніжеследующем.1. Згідно з цим договором Виконавець зобов`язується за заданіюЗаказчіка (Додаток Nо. 1) надати наступні послуги: ______________(вказати____________________________________________________________________,дії або діяльність, які зобов`язується вчинити Виконавець)а Замовник зобов`язується оплатити ці услугі.2. Виконавець зобов`язується надати послуги лічно.3. Вартість послуг, що надаються становить: ____________________. 4. Послуги оплачуються в такі строки і в наступному порядку: _________________________________________________________________________________________________________________________________________. 5. У разі неможливості виконання, що виникла з вінеЗаказчіка, послуги підлягають оплаті в повному об`еме.6. У разі, коли неможливість виконання виникла пообстоятельствам, за які жодна із Сторін не відповідає, Заказчіквозмещает Виконавцю фактично понесені ним расходи.7. Замовник має право відмовитися від виконання цього договорапрі умови оплати Виконавцю фактично понесених ним расходов.8. Виконавець має право відмовитися від виконання настоящегодоговора за умови повного відшкодування Замовнику убитков.9. До цього договору застосовуються загальні положення про підряд (статті 702-729 ЦК) і положення про побутовому підряді (статті 730-739ГК), якщо це не суперечить статтям 779-782 ЦК, регулірующімвопроси возмездногонадання услуг.10. Термін дії цього договору: початок: _______________________________________________________- закінчення: ____________________________________________________. 11. Договір складений в 2-х примірниках, по одному для кожної ізсторон.12. Адреси та банківські реквізити Сторін: Замовник: ___________________________________________________________________________________________________________________________ Виконавець: ________________________________________________________________________________________________________________________ ЗаказчікІсполнітель _________________________________________ М.П. М.П.КОММЕНТАРІІ: ------------ Форма договору безоплатного надання послуг застосовується длявиконання: - послуг связі-- медичних услуг-- ветеринарних услуг-- аудиторських услуг-- консультаційно-інформаційних услуг-- послуг по обученію-- послуг з туристичного обслужіванію-- інших послуг, за винятком послуг, що надаються за договорами, передбаченим гл. 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже