Права і обов`язки сторін при укладанні договору осацв

Video: Складання договору. Поради юриста

При укладанні договору страхування у сторін виникають взаємні права та обов`язки.

Video: Ексклюзивний договір з агентом - переваги укладення | Нерухомість в Чорногорії у моря

Обов`язки страховика

Страховик зобов`язаний вручити страхувальникові примірник договору страхування (поліс), правила страхування, ознайомити і роз`яснити страхувальникові зміст цих правил. У разі проведення страхувальником заходів, що зменшили ризик настання страхового випадку та розмір можливого збитку об`єкту страхування, страховик зобов`язаний за заявою страхувальника доповнити або змінити договір страхування з урахуванням цих обставин.
Після настання страхового випадку та отримання заяви страхувальника про його наступі страховик зобов`язаний прийняти заяву страхувальника до розгляду, при необхідності направити запит до компетентних органів, скласти страховий акт і після подачі потерпілим заяви з питання про здійснення страхової виплати, провести розрахунки страхових виплат і здійснити самі виплати .
Страховик зобов`язується дотримуватися конфіденційності щодо всіх відомостей, як про страхувальника, так і про третю особу - потерпілим, які стали йому відомі в результаті його професійної діяльності.
При складанні договору страхування страховик зобов`язаний формулювати чіткі, піддаються одноманітному тлумаченню положення.

права страховика

Крім обов`язків страховик має певну групу прав. Отже, страховик має право: перевіряти інформацію, повідомлену страховиком, спрямовувати запити в компетентні органи. Страховик має право вимагати визнання договору недійсним, якщо після укладення договору встановлено, що страхувальник повідомив завідомо неправдиві відомості про відомі йому обставини, що мають істотне значення і збільшує ризик настання страхового випадку та розмір можливих збитків третіх осіб.
Страховик має право вживати таких заходів, які він вважає необхідними для скорочення збитків. Він має право взяти на себе з письмового розпорядження страхувальника захист його прав і ведення справ по врегулюванню збитків.
При повідомленні про обставини, що тягнуть за собою збільшення страхового ризику, страховик має право вимагати зміни умов договору або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшення ризику. Якщо страхувальник заперечує проти зміни умов договору або доплати страхової премії, страховик має право вимагати розірвання договору страхування.
Страховик також має право відмовити у страховій виплаті, якщо невиконання страхувальником своїх обов`язків спричинило неможливість виконання страховиком своїх зобов`язань відповідно до договору страхування.

Обов`язки страхувальника

За договором страхування цивільної відповідальності страхувальник зобов`язаний: своєчасно сплачувати страхову премію в терміни передбачені договором і правилами страхування. Страхувальник зобов`язаний повідомляти страховику про всі укладені і укладених договорах страхування щодо донного об`єкта страхування.
В обов`язок страхувальника входить повідомити, при укладенні договору контрагенту про всі обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання, якщо це обставини не відомі і не можуть бути відомі страховику.
Про настання страхового випадку (дорожньо-транспортної пригоди) страхувальник зобов`язаний негайно повідомити в правоохоронні органи. В термін встановлений договором страхування надати повну інформацію про наступив страховий випадок страховику. Несвоєчасне повідомлення страховика дає йому право відмовити страхувальнику у виплаті страхового відшкодування. Відповідно до п.45 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхувальник повинен повідомити страховика про наступив страховий випадок в п`ятиденної термін.
При настанні страхового випадку (дорожньо-транспортної пригоди) водії - учасники цієї події повинні вжити заходів і виконати обов`язки, передбачені Правилами дорожнього руху Російської Федерації, затвердженими Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 23 жовтня 1993 р N 1090, а також вжити необхідних в обставинах, що склалися заходи з метою зменшення можливих збитків від події, записати прізвища та адреси очевидців і вказати їх в повідомленні про дорожньо-транспортну проісш ствіі- вжити заходів щодо оформлення документів про подію. За правилами обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів передбачений наступний порядок дій:
1.Водітель - учасник дорожньо-транспортної пригоди зобов`язаний повідомити іншим учасникам дорожньо-транспортної пригоди, навмисним пред`явити вимогу про відшкодування шкоди, відомості про договір обов`язкового страхування, в тому числі номер страхового поліса обов`язкового страхування, а також найменування, адреса і телефон страховика. Учасники дорожньо-транспортної пригоди повинні повідомити своїх страховиків про настання страхового випадку.
2. Для вирішення питання про здійснення страхової виплати, страховик приймає документи про дорожньо-транспортну пригоду, оформлені уповноваженими на те співробітниками поліції, які прибули на місце події за повідомленням його учасників, або оформлені (при відсутності в разі дорожньо-транспортної пригоди потерпілих, життя і здоров`ю яких завдано шкоди, а також при взаємній згоді водіїв в оцінці обставин скоєного) співробітниками поліції на найближчому посту дорожньо-патрульної служби, або в підрозділі поліції відповідно до пункту 2.6 Правил дорожнього руху Російської Федерації, або оформлені учасниками дорожньо-транспортного проісшествія-
3.Оформленіе документів про дорожньо-транспортну пригоду може здійснюватися в присутності страховика (представника страховика) для визначення обставин дорожньо-транспортної пригоди та заподіяної шкоди (пошкоджень) за повідомленням страхувальника або потерпілого. Для цього водій - учасник дорожньо-транспортної пригоди, навмисний пред`явити вимогу про страхову виплату, має право повідомити страховика або його представнику будь-яким доступним способом (наприклад, за вказаними в страховому полісі обов`язкового страхування телефонами) про місце і час дорожньо-транспортної пригоди, а також про обставинах, його спричинили, для прийняття страховиком рішення про необхідність виїзду на місце дорожньо-транспортної проісшествія-
4.Водітелі транспортних засобів, причетні до дорожньо-транспортної пригоди, зобов`язані заповнити бланки повідомлень про дорожньо-транспортну пригоду, видані страховиками, незалежно від оформлення документів прибулими на місце дорожньо-транспортної пригоди співробітниками поліціі-
5. При відсутності розбіжностей в обставинах заподіяння шкоди і дорожньо-транспортної пригоди, характер і переліку видимих пошкоджень транспортних засобів, незначному збитку допускається спільне заповнення 2 водіями одного бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Водії доводять до відома страхувальників про дорожньо-транспортну пригоду і заповненні бланків таких повідомлень.
6. За участю в дорожньо-транспортній пригоді більше 2 транспортних засобів і наявності у водіїв розбіжностей в оцінці того, що сталося, а також при неможливості спільного заповнення водіями одного бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (за станом здоров`я, у разі загибелі водія, в зв`язку з відмовою одного з них від спільного заповнення бланка або з інших причин) допускається заповнення кожним водієм свого бланка повідомлення із зазначенням причини неможливості спільного заповнення повідомлення про дорожньо-тран кравці подію. У разі загибелі водія повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в відношенні даного транспортного засобу іншими особами не заповнюється.
При заподіянні шкоди життю або здоров`ю пасажирів, які перебувають в транспортних засобах, в повідомленні про дорожньо-транспортну пригоду вказується наявність постраждалих пасажирів. У разі якщо учасники дорожньо-транспортної пригоди в своєму розпорядженні відомостей про постраждалих пасажирів (прізвища, імена, по батькові), вони повинні подати ці відомості страховикові. Відомості про потерпілих пасажирів надаються страховику підрозділами поліції на підставі його письмового запиту.
У разі заподіяння шкоди потерпілим водій повинен повідомити про це страховика в порядку і в терміни, які встановлені Правилами обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
7. Оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду може здійснюватися без участі уповноважених на те співробітників поліції при наявності одночасно таких обставин:
• в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки імуществу-
• дорожньо-транспортна пригода сталася за участю 2 транспортних засобів, громадянська відповідальність власників яких застрахована відповідно до Федерального закону "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" -
• обставини заподіяння шкоди у зв`язку з пошкодженням майна в результаті дорожньо-транспортної пригоди та (або) визначенні характеру та переліку видимих пошкоджень транспортних засобів не викликають розбіжностей учасників дорожньо-транспортної пригоди і зафіксовані в повідомленнях про дорожньо-транспортну пригоду, бланки яких заповнені водіями транспортних коштів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.
Бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду заповнюється обома водіями транспортних засобів, при цьому обставини заподіяння шкоди, схема дорожньо-транспортної пригоди, характер і перелік видимих пошкоджень засвідчуються підписами обох водіїв.
При наявності розбіжностей в обставинах заподіяння шкоди майну в результаті дорожньо-транспортної пригоди, характер і переліку видимих пошкоджень транспортних засобів, відмову від підписання сповіщення одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди або розмір збитку, що перевищує по приблизною оцінкою 50 тис. Рублів, оформлення дорожньо транспортної пригоди проводиться за участю уповноважених співробітників поліції.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених співробітників поліції заповнений бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду разом із заявою потерпілого про страхову виплату направляється страховику для визначення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню.
Страховик має право призначити проведення незалежної експертизи причетних до дорожньо-транспортної пригоди транспортних засобів у разі виявлення суперечностей, що стосуються характеру і переліку видимих пошкоджень транспортних засобів і (або) обставин заподіяння шкоди в зв`язку з пошкодженням майна в результаті дорожньо-транспортної пригоди, зафіксованих в представленому повідомленні про дорожньо-транспортну пригоду, в відповідно до пункту 45 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених співробітників поліції розмір страхової виплати, належної потерпілому в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної його майну, не може перевищувати 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Потерпілий, який отримав страхову виплату на підставі пункту 41.1 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, не має права пред`являти страховику додаткові вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної його майну в результаті такого дорожньо-транспортної пригоди.
Для реалізації права, пов`язаного з відшкодуванням шкоди, заподіяної його майну в розмірі, що перевищує 25 тисяч рублів, потерпілий може звернутися до суду з позовом до особи, яка заподіяла шкоду.
Потерпілий має право звернутися до страховика, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, за відшкодуванням шкоди, яку заподіяно життю або здоров`ю, виник після пред`явлення вимоги про страхову виплату та про який потерпілий не знав на момент пред`явлення вимоги відповідно до пунктів 43, 51 - 56 Правил.
Заповнені водіями - учасниками дорожньо-транспортної пригоди сповіщення про дорожньо-транспортну пригоду, оформлені відповідно до пункту 41 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, повинні бути в найкоротший термін, але не пізніше 15 робочих днів після дорожньо-транспортної пригоди вручені або направлені будь-яким способом, що забезпечує підтвердження відправки, страховику або представнику страховика в суб`єкті Російської Федерації за місцем проживання (місцем на ходіння) потерпілого або в суб`єкті Російської Федерації, на території якого сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, який є потерпілим, представляє страховику свій бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду або єдиний заповнений спільно з іншими учасниками дорожньо-транспортної пригоди бланк повідомлення одночасно з подачею заяви про страхову виплату. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду може бути передано по факсимільного зв`язку з одночасним направленням його оригіналу рекомендованим листом за вказаною в страховому полісі обов`язкового страхування адресою страховика або представника страховика.
Потерпілий, який налаштований скористатися своїм правом на страхову виплату, зобов`язаний при першій нагоді повідомити страховика про настання страхового випадку.
Потерпілі, включаючи пасажирів транспортних засобів, пред`являють страховикові вимогу про страхову виплату в установлені законом терміни.
Заява про страхову виплату потерпілий направляє страхувальнику, або представнику страховика за місцем проживання (місцем знаходження) потерпілого, або представнику страховика в суб`єкті Російської Федерації, на території якого сталася дорожньо-транспортна пригода.
Потерпілий на момент подачі заяви про страхову виплату додає до заяви:
а) довідку про дорожньо-транспортну пригоду, видану підрозділом поліції, що відповідає за безпеку дорожнього руху, за формою, що затверджується Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації за узгодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації, якщо оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду здійснювалося за участю уповноважених співробітників поліції -
б) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Копії протоколу про адміністративне правопорушення, постанова у справі про адміністративне правопорушення або ухвала про відмову в порушенні справи про адміністративне правопорушення повинні представлятися потерпілим тільки в тих випадках, коли складання таких документів передбачено законодавством Російської Федерації. Потерпілий отримує зазначені документи в підрозділах поліції і представляє їх страховикові.
При заподіянні шкоди майну потерпілий, навмисний скористатися своїм правом на страхову виплату, зобов`язаний подати пошкоджене майно або його залишки для проведення огляду та (або) організації незалежної експертизи (оцінки) з метою з`ясування обставин заподіяння шкоди та визначення розміру підлягають відшкодуванню збитків, а страховик - провести огляд пошкодженого майна і (або) організувати незалежну експертизу (оцінку).

Обов`язки страховика при настанні страхового випадку

Страховик проводить огляд пошкодженого майна і (або) організовує незалежну експертизу (оцінку) шляхом видачі направлення на експертизу (оцінку) в термін не більше 5 робочих днів з дати отримання від потерпілого заяви про страхову виплату та документів, передбачених пунктом 44 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, якщо інший термін не погоджений страховиком з потерпілим.
Страховик зобов`язаний узгодити з потерпілим час і місце проведення огляду та (або) організації незалежної експертизи пошкодженого майна з урахуванням графіка роботи страховика, експерта і зазначеного в цьому пункті терміну проведення огляду пошкодженого майна, а потерпілий в узгоджене зі страховиком час зобов`язаний подати пошкоджене майно.
Якщо характер пошкоджень або особливості пошкодженого майна виключають його представлення для огляду і (або) організацію його незалежної експертизи (оцінки) за місцем знаходження страховика та (або) експерта (наприклад, пошкодження транспортного засобу, що виключають його участь у дорожньому русі), огляд і ( або) незалежна експертиза (оцінка) проводяться за місцем знаходження пошкодженого майна у встановлений цим пунктом термін.
У разі якщо за результатами проведеного страховиком огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір страхової виплати і не наполягають на організації незалежної експертизи (оцінки) пошкодженого майна, така експертиза (оцінка) може не проводитися.
У разі якщо після проведеного страховиком огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий не досягли згоди про розмір страхової виплати, страховик зобов`язаний організувати незалежну експертизу (оцінку), а потерпілий - надати пошкоджене майно для проведення незалежної експертизи (оцінки).
Якщо страховик у встановлений пунктом 45 Правил обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів строк не провів огляд пошкодженого майна і (або) не організував незалежну експертизу (оцінку), то потерпілий має право самостійно звернутися з проханням про організацію такої експертизи, не уявляючи пошкоджене майно страховику для огляду.
При вирішенні питання про страхову виплату страховик використовує результати цієї незалежної експертизи.
З метою з`ясування при пошкодженні транспортних засобів обставин заподіяної шкоди, встановлення характеру ушкоджень транспортного засобу і їх причин, технології, методів, вартості його ремонту, а також дійсної вартості транспортного засобу на дату дорожньо-транспортної пригоди проводиться незалежна технічна експертиза транспортного засобу відповідно до правил , затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Якщо огляд і (або) незалежна експертиза (оцінка) представленого потерпілим пошкодженого майна або його залишків не дозволяють достовірно встановити наявність страхового випадку та розмір збитків, що підлягають відшкодуванню за договором обов`язкового страхування, для з`ясування зазначених обставин страховик має право провести огляд транспортного засобу страхувальника, при використанні якого потерпілому було завдано шкоди, і (або) організувати незалежну експертизу цього транспортного засобу, а страхувальник зобов`язаний представить ь цей транспортний засіб на вимогу страховика для організації незалежної експертизи.
При цьому страховик зобов`язаний провести огляд транспортного засобу і (або) організувати незалежну експертизу (оцінку) і оплатити витрати по її проведенню.
Результати огляду і (або) незалежної експертизи (оцінки) оформляються в письмовому вигляді і підписуються страховиком (його представником), експертом (при проведенні незалежної експертизи) і власником транспортного засобу.
Потерпілий має право пред`явити вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної його майну, безпосередньо страховику, який застрахував цивільну відповідальність потерпілого (пряме відшкодування збитків), при наявності одночасно таких обставин:
а) в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки імуществу-
б) дорожньо-транспортна пригода сталася за участю 2 транспортних засобів, громадянська відповідальність власників яких застрахована відповідно до Федерального закону "Про обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".
Страховик, який застрахував цивільну відповідальність потерпілого, проводить оцінку обставин дорожньо-транспортної пригоди, викладених в повідомленні про дорожньо-транспортну пригоду, і на підставі поданих документів відшкодовує потерпілому на його вимогу шкоду, заподіяну майну потерпілого, в розмірі страхової виплати від імені страховика, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду (здійснює пряме відшкодування збитків).
Реалізація права на пряме відшкодування збитків не обмежує права потерпілого звернутися до страховика, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, за відшкодуванням шкоди, яку заподіяно життю або здоров`ю, виник після пред`явлення вимоги про страхову виплату та про який потерпілий не знав на момент пред`явлення вимоги .


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Cхоже